STUDIA PODYPLOMOWE:  Edukacja Integracyjna i Włączająca

  • Liczba Semestrów: 3

Studia Podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, tzn. nadają kwalifikacje porównywalne z kwalifikacjami absolwentów studiów wyższych zawodowych prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0, poz. 131).

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych z kwalifikacjami pedagogicznymi. Uzyskiwane uprawnienia dają nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (np. jako nauczyciel wspomagający).

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 105 godz. przedmiotów specjalistycznych,   285 godz. przedmiotów metodycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Komunikacja z uczniem niepełnosprawnym; Wybrane aspekty psychologii rozwojowej; Pedagogika zabawy; Pedagogika specjalna; Terapia pedagogiczna; Surdopedagogika; Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; Tyflopedagogika; Dydaktyka specjalna) – 105 godz.

Moduł metodyczny  (Konstruowanie programów terapeutycznych; Kształcenie integracyjne i włączające; Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym; Metodyka pracy z uczniem niewidomym i słabo widzącym; Metodyka pracy z uczniem z autyzmem; Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną; Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową; Metodyka pracy z uczniem zdolnym; Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Metodyka wspierania rozwoju poznawczego ucznia; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niewidomego i słabo widzącego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością ruchową; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia zdolnego; Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) – 285 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacja Integracyjna i Włączająca, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Przedszkola, Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze i  Rewalidacyjno – Wychowawcze.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook