STUDIA PODYPLOMOWE:  Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy w szkole; urzędników do pracy w instytucjach rynku pracy oraz instytucjach szkoleniowych i rekrutacyjnych.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Osoby chcące wykonywać zawód doradcy zawodowego w szkole powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych doradców edukacyjnych i zawodowych.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 310 godz. przedmiotów specjalistycznych,   10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Doradztwo wobec wyzwań współczesności; Podstawy doradztwa zawodowego; Prawo pracy; Elementy psychologii; Zarządzanie karierą; Diagnoza w doradztwie zawodowym; Zawodoznawstwo; Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego; Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych; Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego; Planowanie karier edukacyjno-zawodowych; Kształcenie ustawiczne w Polsce; Nowoczesne technologie  w doradztwie zawodowym; Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie) – 310 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe, Urzędy Pracy oraz Instytucje Szkoleniowe i Rekrutacyjne.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook