STUDIA PODYPLOMOWE:  Asystent Rodziny

  • Liczba Semestrów: 3

 

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem, który będzie współpracował z psychologiem i Instytucjami Opieki Społecznej w środowisku szkolnym i rodzinnym, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom studiów przyjąć aktywną rolę w procesie wsparcia rodziny zagrożonej niedostosowaniem społecznym i wychowawczym.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz placówkami  oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na Kierunku „Asystent Rodziny” dostarczają słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem oraz kompetencji potrzebnych do rozwiązywania problemów dotyczących przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń w rodzinie.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 124 godz. przedmiotów podstawowych,   120 godz. przedmiotów kierunkowych, 96 godz. moduł aplikacyjny, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Psychologia rodziny, Wprowadzenie do pedagogiki rodziny, Psychologia rozwojowa i społeczna, Etyka zawodowa, Prawo rodzinno – opiekuńcze i prawne aspekty zabezpieczenia socjalnego, Pedagogika specjalna, Edukacja zdrowotna, Poradnictwo i doradztwo socjalne i zawodowe, Resocjalizacja) – 124 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Diagnoza systemów rodzinnych, Kryzys w rodzinie i sposoby jego przezwyciężania – rozwiązania modelowe, Interwencja kryzysowa, Metodyka pracy asystenta rodziny, Opieka nad dzieckiem i rodziną) – 120 godz.

Moduł aplikacyjny (Metody interakcyjno-komunikacyjne w pracy z rodziną dysfunkcyjną – warsztaty, Projektowanie i ewaluacja planu pracy z rodziną – warsztaty, Komunikacja interpersonalna – trening umiejętności, Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – projekty, Ekonomia w praktyce – projektowanie budżetu rodzinnego, Mediacje i negocjacje w pracy z rodziną) – 96 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Asystent Rodziny, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Domy Rodzinne, Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.