Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

Specjalność  Resocjalizacja w warszawskim Pedagogium WSNS została utworzona i jest prowadzona w oparciu o koncepcję Twórczej Resocjalizacji. W ciągu studiów, obok przygotowania teoretycznego, student odbywa także szereg zajęć autorskich: teatralnych, sportowych, artystycznych, muzycznych. Przykładem ilustrującym praktyczne stosowanie Twórczej Resocjalizacji jest m. in. kampania „Tatuaże Wolności”, polegające na zmianie starych tatuaży przestępczych na nowe, o której pisały polskie i zagraniczne media (ponad 400 tys. wyświetleń na portalu youtube.com).

Studiując resocjalizację u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, prawa i polityki społecznej.

Nauczysz się rozpoznawać i diagnozować patologie społeczne, stawiać trafne prognozy pedagogiczne oraz zdobędziesz umiejętność rozwiązywania problemów i modyfikowania zadań.

Nabędziesz zdolność wspierania jednostek, rodziny, środowisk, grup społecznych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych oraz nawiązywania współpracy z rodzinami, sądami, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i innymi.

Zrozumiesz czym jest koncepcja twórczej resocjalizacji i poznasz wiele przykładów jej zastosowania.

Pedagogium nauczy Cię przygotować i da szansę zrealizować projekt profilaktyczny, resocjalizacyjny i społeczny wdrażając w nim specjalne techniki i metody działalności teatralnej, sportowej, plastycznej czy muzycznej.

Dzięki samorozwojowi rzetelnie spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia mu świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej.

Jeśli chcesz pracować na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego, zapraszamy do studiowania resocjalizacji w Pedagogium.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Możliwości pracy po resocjalizacji to m.in.:

 • Ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki socjoterapii
 • Placówki wsparcia dziennego
 • Policja, straż miejska i inne służby mundurowe
 • Zakłady poprawcze
 • Zakłady karne
 • Schroniska dla nieletnich
 • Areszty śledcze
 • Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą
 • Kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych)
 • Ośrodki leczenia uzależnień
 • Placówki socjalizacyjne (domy dziecka)
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • Metoda Teatru Resocjalizacyjnego,
 • Technika Kreatywności Interpersonalnej,
 • Metoda Resocjalizacji przez Sport,
 • Technika Kreatywności Muzycznej
 • umiejętność diagnozowania patologii społecznych
 • umiejętność projektowania programow profilaktycznych i resocjalizacyjnych
Facebook