Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Studiując na specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy i ratowania życia ludzkiego w sytuacjach zagrożenia oraz rzetelnie spojrzysz na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwi Ci świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Specjalistyczne ćwiczenia, warsztaty i przedmioty teoretyczne prowadzone są przez przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych, takich jak: wojsko polskie, policja, czy Służba Więzienna (m.in. są to generałowie, oficerowie oraz pracownicy naukowi zajmujący się bezpieczeństwem publicznym i obronnością).

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa indywidualnego i społecznego, niezbędną do właściwych zachowań podczas zagrożeń, udzielania pomocy i ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych stosownie do istniejących regulacji prawnych, a w szczególności w charakterze pracownika administracji szkolnej, wykonywania funkcji pracownika cywilnego w strukturach wojskowych, policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych, służbie więziennej oraz strażach gminnych.

Ma możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz pionach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności przedsiębiorstw, a także w jednostkach organizacyjnych zarządzania kadrami w firmach w zakresie szkoleń pracowników z problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Posiada także przygotowanie do pracy w strukturach: administracji publicznej, instytucjach proobronnych, instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, zakładach pracy, szkolnictwie wyższym, instytucjach badawczych, oświatowych i organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa w tym szczególnie w stowarzyszeniach i fundacjach prowadzących działalność proobronną.

Posiada kompetencje do prowadzenia pracy badawczej, zarówno w zakresie diagnozy, opisu, jak i projektowania działań wychowawczo – profilaktyczno – resocjalizacyjnych oraz przygotowanie do pracy w wydawnictwach oraz portalach internetowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, obronności, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności.

Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, zgodnych z uzyskanym wykształceniem oraz nabytą specjalnością.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook