Coaching

Współczesny Pedagog jest partnerem, wspierającym człowieka na różnych etapach jego życia w kreowaniu własnego rozwoju oraz ocenie otaczającej rzeczywistości. Fundament pedagogiczny oparty na naukowej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i empatycznej postawie sprawia, że tak wykształcona osoba może pracować jako wysoce kompetentny coach. Jeśli pragniesz pozyskać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia właśnie takiej roli Pedagoga – Coacha, to jest to dobry powód,  dla którego warto podjąć studia na kierunkuCoaching rozwojowy.

Studia trwają 4 semestry (forma: stacjonarna i niestacjonarna) i przeznaczone dla osób chcących podjąć pracę coacha, a także pragnących podnosić własne kwalifikacje. Adresatami studiów są:  pedagodzy, psycholodzy, menedżerowie, specjaliści HR, kierownicy projektów, osoby zarządzające zespołami, liderzy społeczni, doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego, a także pracownicy (ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej) służb mundurowych.

Rozwój, któremu podlegamy jest złożonym procesem, pochłaniającym dużo naszych zasobów, a w większości wypadków – także i czasu. Jest to jednak proces, którym możemy sterować.

Umiejętność wspomagania procesu rozwoju jest domeną coacha. Jest to człowiek, który pomaga nam jeszcze lepiej wykorzystać nam własny potencjał i zdolności do osiągania zamierzonych celów.

Program studiów prowadzonych w Pedagogium stworzy Państwu warunki do pozyskania profesjonalnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki personalistycznej, psychologii rozwojowej, filozofii, socjologii, prawa i polityki społecznej.

Na tym obszernym fundamencie osadziliśmy zagadnienia bezpośrednio wiążące się z metodą coachingu. Dzięki temu, absolwent specjalności coaching rozwojowy staje się osobą kompetentną w pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Możliwości pracy to m. in.:

 • Szkoły (pedagog szkolny)
 • Działy Human Resources
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy doradztwa
 • Praktyka indywidualna
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Urzędy Pracy
 • Organizacje Pozarządowe
 • Zakłady poprawcze
 • Zakłady karne
 • Schroniska dla nieletnich
 • Areszty śledcze
 • Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą
 • Ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki socjoterapii
 • Placówki wsparcia dziennego
 • Kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych)
 • Ośrodki leczenia uzależnień
 • Placówki socjalizacyjne (domy dziecka)
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • Psychologiczne podstawy coachingu
 • Diagnoza działań wspierających
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Warsztaty pracy coach’a
 • Pedagogiczne koncepcje w coachingu
 • Metodyka indywidualnego coachingu
 • Coaching w pracy z nieletnimi i ich opiekunami
 • Coaching w pracy z osobami przebywającymi w placówkach resocjalizacji
 • Coaching na rynku pracy
Facebook