Gerontologia

Studia II  stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Gerontologia – opieka nad starszymi osobami przygotowują do pracy z seniorami w celu właściwego zaspokajania ich potrzeb oraz z  ich rodzinami potrzebującymi różnorodnych form wsparcia opiekuńczego, profilaktycznego i terapeutycznego. Istotą kształcenia na tym kierunku jest powiązanie przekazywanych studentom treści teoretycznych z praktyką pedagogiczną i opiekuńczą. Studenci na specjalności Gerontologia – opieka nad starszymi osobami otrzymują rzetelną i profesjonalną wiedzę  z zakresu wielu nauk, takich jak: pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia, prawo, polityka społeczna oraz umiejętności niezbędnych do pracy z osobami starszymi w ich środowisku oraz kompetencji potrzebnych do rozwiązywania problemów osób starszych i ich otoczenia. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej w ramach przedmiotów specjalnościowych studenci przyswajają wiedzę oraz umiejętności dotyczące istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia się, schorzeń okresu starości, pielęgnacji i opieki oraz pracy socjalnej z seniorami.  

Miejsce pracy to m. in.: Ośrodki pomocy rodzinie; Domy pomocy społecznej; Placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; Ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy; Ośrodki opiekuńcze; Szpitale; Przychodnie Zdrowia.   Absolwent potrafi także rzetelnie spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia mu świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej.

UWAGA: Specjalność Gerontologia – opieka nad starszymi osobami nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.