Studia II stopnia w Warszawie

 

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych
Edukacja dla Bezpieczeństwa

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Studiując na specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy i ratowania życia ludzkiego w sytuacjach zagrożenia oraz rzetelnie spojrzysz na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwi Ci świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Specjalistyczne ćwiczenia, warsztaty i przedmioty teoretyczne prowadzone są przez przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych, takich jak: wojsko polskie, policja, czy Służba Więzienna (m.in. są to generałowie, oficerowie oraz pracownicy naukowi zajmujący się bezpieczeństwem publicznym i obronnością).

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa indywidualnego i społecznego, niezbędną do właściwych zachowań podczas zagrożeń, udzielania pomocy i ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych stosownie do istniejących regulacji prawnych, a w szczególności w charakterze pracownika administracji szkolnej, wykonywania funkcji pracownika cywilnego w strukturach wojskowych, policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych, służbie więziennej oraz strażach gminnych.

Ma możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz pionach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności przedsiębiorstw, a także w jednostkach organizacyjnych zarządzania kadrami w firmach w zakresie szkoleń pracowników z problematyki bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Posiada także przygotowanie do pracy w strukturach: administracji publicznej, instytucjach proobronnych, instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, zakładach pracy, szkolnictwie wyższym, instytucjach badawczych, oświatowych i organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa w tym szczególnie w stowarzyszeniach i fundacjach prowadzących działalność proobronną.

Posiada kompetencje do prowadzenia pracy badawczej, zarówno w zakresie diagnozy, opisu, jak i projektowania działań wychowawczo – profilaktyczno – resocjalizacyjnych oraz przygotowanie do pracy w wydawnictwach oraz portalach internetowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, obronności, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności.

Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, zgodnych z uzyskanym wykształceniem oraz nabytą specjalnością.

Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

Studia drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA, specjalność Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza. Studia te trwają 2 lata (cztery semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Podstawy teoretyczne obejmują dziedziny wiedzy takie jak: pedagogika,  psychologia i socjologia, które pozwalają zrozumieć społeczny i kulturowy wymiar podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych.

Student zostanie wyposażony w szeroki wachlarz umiejętności obejmujących diagnozowanie potrzeb opiekuńczo wychowawczych, współdziałania z rodziną i otoczeniem społecznym i instytucjonalnym, podejmowania działań zgodnych z odpowiednimi regulacjami prawnymi, jak również do współdziałania ze specjalistami wspomagającymi rozwój dziecka.

Duży nacisk położony jest na stymulowanie kreatywnego potencjału studentów. Opiekun – wychowawca wykształcony w Pedagogium będzie potrafił zaprojektować i przeprowadzić działania wychowawcze wykorzystujące elementy na teatru, plastyki, muzyki, sportu. Metodyka tych działań oparta jest na teorii Twórczej Resocjalizacji, która zakłada adaptację i readaptację społeczną poprzez stymulowanie potencjałów twórczych podopiecznych.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Miejsce pracy to m. in.:

 • domy dziecka
 • świetlice (szkolne, środowiskowe)
 • szkoły szpitalne i integracyjne
 • ośrodki pomocy rodzinie
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju
 • projektowanie i realizacja działań z zakresu opieki, wychowania i terapii
 • budowa, ocena i doskonalenie własnego warsztatu pracy
 • współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej
 • wykorzystywanie dla dobra dziecka z regulacji formalno – prawnych (prawo oświatowe, regulacje dotyczące opieki oraz statusu zawodowego wychowawców)
 • korzystanie z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy
 • umiejętność traktowania dziecka jako podmiotu
 • holistyczne zaspokajanie jego potrzeb związanych z opieką ,edukacją i szeroko pojmowaną jakością życia
 • poczucie odpowiedzialności za dziecko
 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
 • zdolność empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka
 • umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym
 • psychologia rozwojowa
Logopedia

Studiując u nas zdobędziesz profesjonalną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii – rozwojowej i kliniczna, anatomii narządów mowy i słuchu, neurologia, ortodoncja, psycholingwistyki.Uzyskasz prawo wykonywania zawodu logopedy i pracy w tym charakterze w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, służby zdrowia, kultury i oświatowych.Zdobędziesz możliwość ubiegania się o Certyfikat Zawodowy Logopedy wydawany przez Polski Związek Logopedów.Nabędziesz umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne prowadzenie wszelkiego rodzaju działań w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii logopedycznej zaburzeń mowy oraz przeciwdziałanie chorobom głosu związanych z nieprawidłową techniką oddychania i operowania głosem.Pedagogium nauczy Cię przygotować i zrealizować projekt profilaktyczny, resocjalizacyjny i socjalny wdrażając w nim specjalne techniki i metody działalności teatralnej, sportowej, plastycznej czy muzycznej.Dzięki samorozwojowi można spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Możliwości pracy to m.in.

 • Prywatny  gabinet  logopedyczny
 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Poradnie psychologiczno- pedagogiczne i specjalistyczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Służba zdrowia

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • Profilaktyka logopedyczna
 • Zaburzenia mowy
 • Emisja głosu i autokorekta wymowy
 • Dysfagia
 • Umiejętności logopedyczne
 • Neuropsychologia
 • Psychiatria dziecka
 • Anatomia narządów mowy i słuchu
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w logopedii
 • Specjalistyczne warsztaty diagnostyczno-wychowawcze
 • Metoda Teatru Resocjalizacyjnego,
 • Technika Kreatywności Interpersonalnej,
 • Metoda Resocjalizacji przez Sport,
 • Technika Kreatywności Muzycznej.
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Jeśli lubisz dzieci, przebywanie z nimi, chcesz z nimi pracować i pełnić rolę ich przewodnika po świecie, jesteś otwarty/a na ich poznawanie, próby rozumienia ich przeżyć i doświadczeń, potrafisz odkryć w sobie „wewnętrzne dziecko” – albo też po prostu poszerzyć swoje nauczycielskie horyzonty, zdobyć kolejny stopień wykształcenia zawodowego i nabyć umiejętności kreatywnej pracy z najmłodszymi uczestnikami procesu edukacji – zapraszamy na specjalność „Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe”.

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę o prawidłowościach i zaburzeniach w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, zdobędziesz praktyczne umiejętności nauczania i kreatywnej pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i wspierania integralnego rozwoju zarówno dzieci w tak zwanej normie, jak i tych z deficytami rozwojowymi.

Specjalność nadaje pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (w klasach I-III) oraz przedszkolach, jak też w innych formach edukacji przedszkolnej (punkty i zespoły przedszkolne) i alternatywnych formach edukacji przedszkolnej – akademiach przedszkolaka, klubach malucha itp. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 absolwent studiów o specjalności wychowanie przedszkolne nabywa także pełnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w żłobkach i innych formach opieki nad dzieckiem do lat 3.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Facebook