Zaznacz stronę

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych przygotowują do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Kształcenie oparte jest na koncepcji Twórczej Resocjalizacji, rozumianej jako poszukiwanie i rozwijanie potencjałów rozwojowych u osób nieprzystosowanych społecznie i w ten sposób kreowania u nich alternatywnych parametrów tożsamości. Przykładem ilustrującym praktyczne stosowanie Twórczej Resocjalizacji jest m. in. kampania „Tatuaże Wolności”, polegające na zmianie starych tatuaży przestępczych na nowe, o której pisały polskie i zagraniczne media (ponad 400 tys. wyświetleń na portalu youtube.com).

Istotą kształcenia na tym kierunku jest powiązanie przekazywanych studentom treści teoretycznych z praktyką pedagogiczną i wychowawczą. Studenci na specjalności resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych otrzymują rzetelną i profesjonalną wiedzę  z zakresu wielu nauk, takich jak: pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia, prawo, polityka społeczna. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej w ramach przedmiotów specjalnościowych studenci przyswajają wiedzę oraz umiejętności związane z realizacją konkretnych projektów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i socjalnych. Absolwent potrafi także rzetelnie spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia mu świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej, czy studiów drugiego stopnia (magisterskich).

UWAGA: Specjalność Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Miejsca pracy to m.in

 • Placówki wsparcia dziennego:
  • ogniska wychowawcze
  • świetlice środowiskowe
  • świetlice szkolne
  • kluby osiedlowe
  • kluby młodzieżówe.
 • Placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze)
 • Szkoły (pedagog szkolny)
 • Policja
 • Ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki socjoterapii
 • Zakłady poprawcze
 • zakłady karne
 • Schroniska dla nieletnich
 • Areszty śledcze
 • Inspektoraty ds. nieletnich
 • Kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych)
 • Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą
 • Ośrodki leczenia uzależnień
 • Placówki socjalizacyjne (domy dziecka)
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • Metoda Teatru Resocjalizacyjnego (MTR):
 • Technika Kreatywności Interpersonalnej, Plastycznej i Mizycznej
 • Metoda Resocjalizacji przez Sport (MRS):
 • Technika Kreatywności Fizyczno-Ruchowej
 • Technika Kreatywności Kooperatywnej
 • organizowanie pracy resocjalizacyjnej poprzez utworzenie i poprowadzenie specjalistycznej działalności teatralnej, sportowej, plastycznej, muzycznej  z elementami  socjoterapeutycznymi czy psychodramatycznymi;
 • diagnozowania predyspozycji i umiejętności; diagnozowania talentów;
 • opisywania uzyskanych efektów i prognozowania tendencji;
 • opracowywania   autorskich   scenariuszy   i   programów   profilaktycznych   i resocjalizacyjnych.
 • stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn określonych zaburzeń w przystosowaniu społecznym oraz na tej podstawie stawiania trafnych prognoz pedagogicznych,
 • włączania się w istniejące lub tworzenia własnych projektów i programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych,
 • nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami samorządowymi, sądami, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczy mi itp. w celu optymalizacji realizowanego procesu wychowawczego,

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Rozpocznij
Facebook