Bezpieczeństwo i porządek publiczny

 

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej oraz jednostkach sektora prywatnego zajmującego się przeciwdziałaniem zarówno przestępczości gospodarczej, jak przestępczości pospolitej. Absolwent jest przygotowany do pracy w służbach samorządowych i rządowych zajmujących się wywiadem i kontrwywiadem. Ponadto zdolny jest do pracy w sektorze prywatnym zajmującym się zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. Może podjąć zatrudnienie w sektorze prewencyjnym w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w jednostkach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.