Jak się zapisać?

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA JEST ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW I WNIESIENIE WYMAGANEJ OPŁATY.


REKRUTACJA:

1) Zarejestruj się przez system e-rekrutacji – jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z naszego systemu zapraszamy do Biura Rekrutacji, gdzie uzyskacie Państwo pomoc w rejestracji.
2) Wpłać wpisowe
3) Dostarcz do Uczelni wymagane dokumenty. Dokumenty można przekazać do Uczelni na dwa sposoby:

osobiście do Biura Rekrutacji – należy dostarczyć kserokopie wymaganych dokumentów wraz z oryginałami do wglądu (celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem).

pocztą na adres Uczelni – należy wysłać kserokopie wymaganych dokumentów wraz z oryginałami do wglądu (celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem). Dodatkowo na kserokopii dowodu osobistego należy umieścić klauzulę „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” i umieścić datę oraz czytelny podpis. Oryginały dokumentów będzie można odebrać w Dziekanacie Uczelni.

4) O przyjęciu na studia dowiesz się po najbliższej komisji rekrutacyjnej (swój status można sprawdzić logując się do systemu e-rekrutacji).

5) Informacja o przyjęciu na studia zostanie wysłana mailem, na wskazany w podaniu adres mailowy. Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przesłana pocztą, na wskazany adres korespondencyjny.

Dokumenty wymagane na studia I stopnia:

 • kwestionariusz osobowy
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 4 zdjęcia o formacie 35:45mm podpisane z tyłu czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej

Dokumenty wymagane na studia II stopnia:

 • kwestionariusz osobowy
 • ksero świadectwa dojrzałości ( oryginał do wglądu)
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • ksero suplementu
 • 4 zdjęcia w formacie 35:45mm podpisane z tyłu czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • ksero skróconego odpisu aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)
 • w przypadku logopedii wymagane jest także zaświadczenie od logopedy

Dokumenty wymagane na studia podyplomowe:

 • kwestionariusz osobowy
 • ksero suplementu
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu.
 • W przypadku kierunku Neurologopedia należy wcześniej ukończyć studia logopedyczne.
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • 1 zdjęcie o formacie 35:45mm podpisane z tyłu czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska)