PRACA ZDALNA W PRAKTYCE. ZAGADNIENIA PRAWNE

 

Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawne

Autor: Monika Gładoch

Praca zdalna jest niewątpliwie najbardziej doniosłym zjawiskiem, jakie pojawiło się w prawie pracy w ostatnim czasie. Można powiedzieć, że w polskich firmach na skutek wymuszonego epidemią masowego korzystania z pracy zdalnej dokonała się prawdziwa rewolucja technologiczna. Nie dziwi zatem, że problematyka ta budzi bardzo duże zainteresowanie. Książka wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Jest to pierwsze kompleksowe i monograficzne opracowanie problematyki pracy zdalnej. Profesor Monika Gładoch w sposób usystematyzowany i klarowny, praktyczny i jednocześnie pogłębiony prezentuje prawne aspekty pracy zdalnej. Monografia łączy walory teoretyczne i praktyczne. Jest ona przez to interesująca dla szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców: managementu firm, Który musi mierzyć się z nowym wyzwaniem, jakim jest zarządzanie firmą „przestawioną” w tryb zdalny, kierowników działów HR, którzy w związku z praca zdalną napotykają w swej pracy na nowe problemy i wyzwania, adwokatów i radców prawnych obsługujących podmioty gospodarcze, środowisk akademickich. 

W  książce tej znajdą oni odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości.

Spis treści:

Wykaz skrótów ……………………………………………………………………………… 4

Wstęp ……………………………………………………………………………………….. 6

Rozdział I:     Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy ………………………….7

 1. Wpływ pracy zdalnej na organizację pracy …………………………………………7
 2. Cechy pracy zdalnej …………………………………………………………….…10
 3. Praca zdalna a telepraca ……………………………………………………………12

Rozdział II:    Wykonywanie pracy zdalnej ………………………………………………….17

 1. Polecenie dotyczące pracy zdalnej ……………………………………………….17
 2. Dopuszczalność pracy zdalnej …………………………………………………….19
 3. Prawo do odmowy pracy zdalnej ………………………………………..………..22
 4. Zwrot nakładów dla pracownika …………………………………………………. 23
 5. Czas pracy świadczonej zdalnie ………………………………………….……….26
 6. Wynagrodzenie w pracy zdalnej ………………………………………………….32

Rozdział III:  Ryzyko stron w pracy zdalnej …………………………………………..….36

 1. Pojęcie ryzyka w prawie pracy …………………………………………………….36
 2. Ryzyka pracownika w pracy zdalnej ………………………………………………37
 3. Ryzyko uraty lub zniszczenia sprzętu pracodawcy, czyli odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone…………………………………………………42
 4. Ryzyka pracodawcy …………………………………………………………………45
 5. Wypadki przy pracy i choroby pracownika spowodowane pracą zdalną ………47

Rozdział IV:  Prawo do prywatności i kontrola pracownika w pracy zdalnej ………….53

 1. Podstawa prawna ochrony prawa do prywatności ……………………………….53
 2. Kontrola pracownika w ramach podporządkowania autonomicznego …………54
 3. Dopuszczalne metody kontroli pracownika ………………………………………56
 4. Kontrola pracownika z perspektywy RODO ……………………………………..59

Rozdział V:    Ochrona tajemnicy pracodawcy w pracy zdalnej …………………………61

 1. Cel ochrony i pojęcie informacji poufnych …………………………………………….61
 2. Obowiązek pracownika ochrony tajemnicy pracodawcy ………………………..64
 3. Sankcje za naruszenie obowiązku ochrony tajemnicy pracodawcy …………..65

Rozdział VI:  Czynności związane z zatrudnieniem wykonywane „na odległość” ……..69

 1. Oświadczenie woli w postaci elektronicznej …………………………………..…..69
 2. Forma konsultacji z organizacją związkową ………………………………………71
 3. Skutek niezachowania formy pisemnej ……………………………………………72

Zakończenie …………………………………………………………………………………73

Literatura ……………………………………………………………………………………74

Rok wydania: 2020
Oprawa: miękka
Liczba stron: 92 
ISBN: 978-83-62902-35-4 
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 35 zł 

+koszty przesyłki 7.50

Zamówienia proszę składać pod adres mail: rektorat@pedagogium.pl

RESOCJALIZACJA, READAPTACJA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA – PROBLEMY, PROGRAMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU KOMUNIKACJI
Darmowy hosting zdjęć i obrazków

RESOCJALIZACJA, READAPTACJA I REINTEGRACJA
SPOŁECZNA – PROBLEMY, PROGRAMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU KOMUNIKACJI

Autor: Irena Mudrecka

Książka jest zbiorem tekstów naukowców i praktyków (część z nich łączy obie te formy aktywności zawodowej) zajmujących się problematyką funkcjonowania skazanych w warunkach izolacji penitencjarnej oraz zagadnieniami związanymi z resocjalizacją, readaptacją i reintegracja społeczną dorosłych przestępców. Na tle charakterystyki sytuacji psychospołecznej człowieka znajdującego się w instytucji o charakterze izolacyjnym w monografii zostały zaprezentowane między innymi aspekty pracy penitencjarnej z wykorzystaniem innowacyjnych programów mających na celu powrót skazanych do społeczeństwa. Część artykułów koncentruje się na opisie mechanizmów umożliwiających skazanym pozytywną adaptację do warunków wolnościowych. Praca jest adresowana do naukowców z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, praktyków pracujących w instytucjach resocjalizacyjnych i zajmujących się wychowaniem, opieką i terapią osób nieprzystosowanych społecznie, jak również studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga resocjalizacyjnego.

Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Liczba stron: 313
ISBN: 978-83-62902-22-4
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 60 zł

WYBRANE ASPEKTY RESOCJALIZACJI -redakcja naukowa Karina Szafrańska Rober Bogdzio

WYBRANE ASPEKTY RESOCJALIZACJI
Redakcja naukowa: Karina Szafrańska, Robert Bogdzio

Recenzowana książka jest świadectwem, że różne koncepcje w pedagogice resocjalizacyjnej inspirują do kolejnych refleksji i poszukiwania nowych metod zarówno w resocjalizacji nieletnich jak i dorosłych nieprzystosowanych społecznie. Zaprezentowane w monografii zagadnienia poruszają wybrane aspekty z różnych punktów widzenia: z perspektywy pedagogiki, psychologii a także prawa. Interdyscyplinarne podejście do prezentowanego problemu sprawia, że recenzowana publikacja może być polecana każdemu, kto poszukuje odpowiedzi na pytania o sens i skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, ich znaczeniu dla rozwoju i realizacji pełni człowieczeństwa osób nieprzystosowanych społecznie. Monografia będzie doskonałą lekturą dla wszystkich doceniających rolę integralnego wychowania. Może również z powodzeniem służyć studentom pedagogiki różnych specjalności zawodowych, studentom takich kierunków jak nauki o rodzinie czy praca socjalna. Jej zawartość może również zainteresować katechetów, pracowników instytucji oświatowych, zwłaszcza nauczycieli i pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, a także różnych organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach profesjonalnych zajmują się wsparciem człowieka. Uważam, że praca w pełni zasługuje na wydanie jej w postaci publikacji. Zatem, z pełnym przekonaniem, rekomenduje ją do druku

Z recencji

dr. hab. Tadeusza Sakowicza, prof.UJK

 

Rok wydania: 2018
Oprawa: miękka
Liczba stron: 306
ISBN: 978-83-62902-24-8
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 65 zł

WIELOASPEKTOWOŚĆ KOMUNIKACJI

Problematyka komunikacji, mowy (elementów werbalnych i niewerbalnych) w kontekście ich istoty, rozwoju, doskonalenia, mechanizmów funkcjonowania stanowi ważny i niewątpliwie aktualny problem wielu dyscyplin wiedzy o człowieku, szczególnie logopedii. Z powyższej refleksji wynika zasadniczy wniosek, że wszelkie problemy, trudności związane z pozyskiwaniem kompetencji komunikacyjnej, operowaniem werbalnym i niewerbalnymi komponentami porozumiewania się mogą poważnie ograniczać, utrudniać, a nawet uniemożliwiać życie codzienne, rozwój społeczny, duchowy współczesnego człowieka. Dlatego nie mam najmniejszych wątpliwości, że recenzowane opracowanie jest bardzo potrzebne i może wnieść znaczący wkład do dorobku polskiej logopedii. Celem jest bowiem pokazanie dylematu komunikacji z punktu widzenia jego różnorodności, niejednoznaczności, wielopłaszczyznowości, obecnych priorytetów naukowo-empirycznych, metodycznych i terapeutycznych. Przybliżenie skutków trudności komunikacyjnych oraz możliwości organizacji i realizacji specjalistycznego wsparcia logopedycznego, medycznego, psychopedagogicznego.

Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 40 zł
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W PROCESIE REHABILITACJI
Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
Liczba stron: 390
ISBN: 978-83-62902-15-6
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 38 zł
Meandry edukacji międzykulturowej

Z recenzji książki:

Książka jest zbiorem tekstów, które dotyczą szeroko pojmowanej edukacji międzykulturowej. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie narastających konfliktów i aktów przemocy, których podłożem stają się – wykorzystywane dla celów politycznych – odrębności kulturowe i religijne.

Autor analizuje m. in.:

–  ewolucję polityki organizacji międzynarodowych (Rady Europy, Unii Europejskiej) w zakresie kształcenia imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych;

–regulacje prawne o charakterze uniwersalnym, wspólnotowym i krajowym  w przedmiotowej kwestii;

– działania wybranych państw europejskich, na poziomie polityki i praktyki szkolnej, zmierzających do zwalczania przejawów nietolerancji, ksenofobii, wykluczenia społecznego i edukacyjnego grup zmarginalizowanych;

– wzmożone zainteresowanie Rady Europy, Unii Europejskiej i UNESCO dialogiem kultur i religii;

– zjawisko globalizacji i jego implikacje dla systemów szkolnych oraz  zagrożenia związane z tendencjami do urynkowienia edukacji;

Ukazane w tekstach stanowiska instancji RE, UE, UNESCO uświadamiają Czytelnikowi znaczenie edukacji międzykulturowej,  dialogu kultur i religii dla  budowaniu pomostów między społeczeństwami i promowania kultury pokoju.

Książka może być przydatna dla studentów (nie tylko kierunku pedagogiki), nauczycieli, którzy coraz częściej mają w swych klasach uczniów obcokrajowców, jak również może zainteresować decydentów oświatowych i nauczycieli akademickich.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Henryki Kwiatkowskiej

Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
ISBN 978-83-62902-25-5

ROZMOWY Z MISTRZEM SUN TZU O WOJNIE 1939 ROKU

Z recenzji książki:

„Forma rozważań autora ma wyjątkowo ciekawy, mało spotykany w literaturze charakter – dialogu z Mistrzem Sun Tzu, żyjącym na przełomie VI-V wieku przed naszą erą. Autor w sposób trafny, a jednocześnie niezwykle ciekawy, stosując metodę porównawczą, zadaje Mistrzowi prowokujące pytania (…) Na szczególną uwagę zasługuje rozmowa Autora trzecia, dotycząca kwestii oceny sposobu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP przez Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego”.

prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński

Z wstępu do rozmów:

„Przedmiotem moich dociekań jest zderzenie prawd Mistrza Sun Tzu w odniesieniu do przebiegu wojny 1939 roku jaką Polska stoczyła z niemiecką III Rzeszą i jej sojusznikami Słowacją oraz sowiecką Rosją. Chciałem napisać materiał, który nie będzie taki sam jak inne opracowania. Mam świadomość zastosowania przez mnie rzadko spotykanej w dyskusji naukowej formy książki, niemniej próba wyjścia poza dotychczas przyjęty schemat refleksji nad myślą strategiczną oraz wojną 1939 roku okazała się dla mnie silniejsza, niż przyjęte dotychczas ramy i wymogi warsztatu Nauki”.

Artur Jagnieża

Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
Liczba stron: 114
ISBN: 978-83-62902-14-9
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 22 zł
PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI SZKOLNEJ

Recenzowana praca zbiorowa jest udaną odpowiedzią środowiska naukowego skupionego wokół warszawskiego Pedagogium na pojawiające się ostatnio coraz częściej w przestrzeni publicznej pytania o kondycję współczesnej polskiej szkoły, a szerzej polskiej edukacji. Poruszana w książce problematyka jest nie tylko próbą odpowiedzi na stawiane pytania, ale również dyskusją zmierzającą do rozstrzygnięcia dylematów i wątpliwości związanych z misją i rolą współczesnej szkoły, a szerzej – sformalizowanej i instytucjonalnej edukacji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości kulturowo-społecznej.

Z recenzji dr. hab. Marka Konopczyńskiego

W recenzowanej książce zamieszczone są opracowania o charakterze teoretycznym oraz związane z praktyką pedagogiczną. Jedne z nich preferują perspektywę pedagogiczną, inne psychologiczną lub socjologiczną – a nawet prawną – stosownie do zainteresowań i preferencji autorów.
Publikacja może inspirować czytelników do własnych przemyśleń (…) oraz może być pożyteczna w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych zarówno przez kandydatów na nauczycieli, jak i przez nauczycieli i wychowawców pracujących w różnych placówkach oświatowych. Autorzy publikacji odwołują się do bogatej bibliografii polskiej i obcojęzycznej, co stwarza możliwość pogłębiania wiedzy z wybranych zagadnień.

Z recenzji prof. dr. hab. Wiktora Rabczuka

Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
Liczba stron: 310
ISBN 978-83-62902-12-5
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 37 zł
MARAZM

O twórczości Sylwestra Kurowskiego: „Jest w nich oszczędnie zapisany dramat, napięcie i próba wewnętrznego wyzwolenia. Są dojrzałe warsztatowo. Dobra liryka, wyciszone z lekką ironią mówią o losie i głębokim żalem o miłości i braku ukochanej osoby. To dobra, przejmująca poezja”

Zbigniew Jerzyna Związek Literatów Polskich

Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
Liczba stron: 50
ISBN 978-83-62902-11-8
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 10 zł
KRYZYS RESOCJALIZACJI

Książka Marka Konopczyńskego wpisuje się w ciągle żywy nurt dyskusji nad istotą i skutecznością oddziaływań resocjalizacji podejmowanych wobec osób wykolejonych społecznie i przestępczo. Autor na tle wskazanych problemów kreśli równocześnie interesujące propozycje doskonalenia analizowanego systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, lokując go nie – jak to najczęściej bywa – w obszarze oddziaływań prawno – kryminologicznych a sensu stricto pedagogicznych. Te właśnie rozważania stanowią osnowę tej interesującej i godnej polecenia książki.

Prof. UAM dr hab. Wiesław Ambrozik

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 242
ISBN 978-83-62902-10-1
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: BRAK
POLSKA W WIRACH ZAGROŻEŃ

Często nie zdajemy sobie sprawy jak ulotne jest bezpieczeństwo naszego państwa, a przez to nasze własne. Czy wizja długotrwałego pokoju na kontynencie europejskim nie jest złudna? Wobec powyższego podjęcie tematu zagrożeń dla polski na początku XXI stulecia jest zasadne. Materiał prezentowany przez Autora jest ciekawy, bo prezentuje nieco inne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa, niż większość naukowców zajmujących się tym problemem. Publikacja może wzbudzić zainteresowanie nie tylko na poziomie akademickim w dydaktyce, ale przede wszystkim wśród środowisk naukowych. Jest potencjalnie użyteczna także dla studentów zarówno na politologii, jak i bezpieczeństwie narodowym oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 185
ISBN 978-83-62902-09-5
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 20 zł
LOKALNY SYSTEM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI NIELETNICH

Nader często zagubieni w świecie globalnym zapominamy o własnym „miejscu na Ziemi”. Nasz prawdziwy świat – świat lokalny, a więc przestrzeń, która jest nam materialnie, społecznie i aksjologicznie najbliższa, wydaje się czasami czymś iluzorycznym, niezbadanym i mało ważnym. A przecież tak nie jest. To właśnie lokalność determinuje nas jako istoty społeczne, zarówno w wymiarze rodzinnym jak i środowiskowym. Dlatego książka pani dr Małgorzaty Michel jest pozycją szczególną i niezwykle cenną z poznawczego punktu widzenia. Ukazuje bowiem, że być może to globalność jest iluzją poznawczą a fundamentem naszego bytu jest to najważniejsze miejsce – nasze środowisko lokalne.

Prof. nadzw. dr hab. Marek Konopczyński

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 382
ISBN 978-83-62902-08-8
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 42 zł
DZIEWCZĘTA Z POPRAWCZAKA

To MY, DOROŚLI, wskazujemy, co jest dobre a co złe, która droga życiowa jest słuszna a która fałszywa, kogo należy naśladować, a kogo unikać. Budujemy przestrzeń wokół siebie na obraz i podobieństwo nasze. I wszystko jest poukładane, jasne i logiczne (…) Ale jeśli MY DOROŚLI sami nie rozróżniamy dobra od zła, prawdy od fałszu, iluzji od rzeczywistości, jeśli sami krzywdzimy innych uważając, że to im się należy? Budujemy przestrzeń wokół siebie na obraz i podobieństwo nasze.

Ze wstępu prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 124
ISBN 978-83-62902-07-1
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 25 zł
OBLICZA TOŻSAMOŚCI

Problematyka podjęta w tym opracowaniu jest złożona, ponieważ tożsamość w ogóle, a tożsamość jednostki w szczególności powinna być rozpatrywana w kategoriach różnych dyscyplin naukowych. Całościowy obraz człowieka, a zwłaszcza jego tożsamości, wymaga pogłębionej refleksji filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej, a nawet politologicznej. Konsekwencje takiego stanowiska wykraczają poza jednostronne dostrzeganie egzystencjalnych przesłanek bycia człowiekiem, zwłaszcza, że jest on psychosomatyczną jednością uwikłaną w relacje zachodzące między życiem społecznym a tożsamością.

Rok wydania:2012
Oprawa: miękka
Liczba stron: 238
ISBN 978-83-01-16647-2
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 58 zł 50 zł (PROMOCJA!)
PSYCHOLOGICZNE I KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY KIEROWANIA POJAZDEM W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

Praca Pani dr Ewy Tokarczyk jest pierwszą w Polsce tak obszerną, opartą na rzetelnych badaniach empirycznych pracą, dotyczącą psychologicznych i kryminologicznych aspektów kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości (…) Największą wartość stanowią przedstawione w II części pracy wyniki badań empirycznych (…) Badania prowadzone były w 3 grupach. Pierwszą grupę (ZK) stanowiło 132 osadzonych w zakładach karnych, odbywających karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w skład drugiej (Z) weszło 60 kierowców zatrzymanych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, natomiast grupa trzecia liczącą 59 kierowców (T) składała się wyłącznie z osób zawsze trzeźwych za kierownicą (…)

Praca (…) jest napisana językiem w pełni zrozumiałym dla czytelnika, nieznającego poruszanej w pracy problematyki.

(dr hab. prof. UW Aleksandra Korwin-Szymanowska)

Dr Ewa Tokarczyk przygotowała niezwykle ważną, i jak dotąd jedyną w literaturze polskiej, z punktu widzenia teorii i praktyki psychologiczno-kryminologicznej rozprawę o kierowcach jeżdżących po spożyciu alkoholu.

Autorka dokonuje, z jednej strony syntetycznego przedstawienia dotychczasowych badań w Polsce i innych krajach, ukazując złożoność psychologicznej problematyki osobowości kierowcy, a przede wszystkim kierowcy podejmującego decyzję o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu.

Podkreślić należy szerokie wykorzystanie dorobku koncepcyjnego i badań prowadzonych w innych krajach. Autorka omawia wykorzystanie teorii ryzykownego zachowania, teorii stylu życia, teorii postaw wobec prawa oraz dojrzałości osobowości w badaniach kierowców jeżdżących po spożyciu alkoholu. Na tym tle przedstawia własne propozycje oparte na wszechstronnych badaniach różnych grup kierowców.

Na podkreślenie zasługują dwa ważne fragmenty pracy, które są syntetycznym ujęciem złożonych rozważań teoretycznych i interpretacji wyników empirycznych. Pierwszy fragment to zestawienie czynników psychologicznych traktowanych jako czynniki ryzyka i czynniki chroniące w bezpiecznym (wolnym od alkoholu) prowadzeniu pojazdów, drugi, to zestawienie zadań dla różnorodnych instytucji odpowiedzialnych za profilaktykę społeczną, w tym bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym.

Nie ulega wątpliwości, że publikacja będzie pożyteczna także dla praktyków, zarówno tych, którzy prowadzą badania kierowców, jaki tych, którzy opracowują programy profilaktyczne mające na celu obniżenie wypadkowości w ruchu drogowym.

(dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska)

Rok wydania:2011
Oprawa: miękka
Liczba stron:288
ISBN 978-83-62902-01-9
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 35 zł 29,50zł (PROMOCJA!)
RODZINA W KRYZYSIE. STUDIUM RESOCJALIZACYJNE

„Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która – zachowując wysoki poziom naukowy – jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej.”

Z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza

„Chciałbym pochlebnie wyrazić się o strukturze publikacji. Zawiera ona wszystkie elementy opisu, warsztatu poznawczego i aplikacji praktycznej uzyskanej wiedzy. To jest bardzo ważna cecha pracy naukowej – ukazanie użyteczności zdobytej wiedzy, przymierzenie jej do ewentualnej naprawy rzeczywistości. I to uważam za cenny wysiłek Pani Beaty Marii Nowak. Mam wrażenie, że na szczególną aprobatę i uwagę krytyczną zasługuje część piąta poświęcona zagadnieniom rozwiązań modelowych. To bardzo wartościowy fragment, który rzadko wieńczy prace badawcze. Tymczasem jest to ogromnie ważny, a może najważniejszy element działalności naukowej.”

Z recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusza Pilcha

Rok wydania: 2011
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 360
ISBN: 978-83-01-16586-4
Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: BRAK
BLIZNY

„Autor, tym razem osiągnął stan narcystyczno – mistycznego delirium. Skromny tomik „Blizny”, powinien mieć raczej podtytuł „Gloria, requiem, alleluja”. Zgromadzone tu utwory, to nie tylko poezja, aforystyka ale także przejmujący esej o perspektywie życia w cieniu śmierci. Zaczarowany młyn słów i znaczeń!”

Do żony

Ach, nasza jesień ma swą urodę
Zawsze na Ciebie liczyć mogę!
Jesteś czułością i oddaniem
Uwielbiam głównie Ciebie!
(A tylko trochę inne – panie)
Choć namiętności nie szaleją
Tyś mą podporą i nadzieją
Tobie oddaję serce i głowę
I mego życia… drugą połowę
Kłopoty mamy już za sobą
Chcę żyć dla Ciebie
A i umierać tylko z Tobą!

Rok wydania:2011
Oprawa: miękka
Liczba stron: 96
ISBN 978-83-62902-03-3
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 25 zł 10,50zł (PROMOCJA!)
WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH - zjawisko, zagrożenia, wsparcie

Czym jest wypalenie zawodowe? Jakie są jego uwarunkowania? Czy są to indywidualne kłopoty pracowników, utarczki z pracodawcą lub współpracownikami, przepracowanie, niska lub wysoka samoocena? Autorzy tego opracowania rozwiewają szereg wątpliwości, dotyczących wypalenia zawodowego pracowników placówek resocjalizacyjnych (…). Część zaprezentowanych opracowań dotyczy działań profilaktycznych i słusznie, albowiem naukowców nie może zadowalać tylko sucha faktografia przyczyn i objawów omawianego problemu (…).

Zasadniczą wartością tego opracowania są zebrane w jednej publikacji wyniki aktualnych badań naukowych dotyczących zjawiska wypalenia, które były przedmiotem analiz podczas seminarium zorganizowanego przez PEDAGOGIUM w maju 2009 roku.

Prof. Zdzisław Kosyrz

Rok wydania:2010
Oprawa: miękka
Liczba stron:328
ISBN 978-83-62902-00-2
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 35 zł 21zł (PROMOCJA!)
UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE TOM 1 Przewodnik Instruktora

„Życie nie jest zwykłą grą przypadków, gdzie rzeczy dzieją się bez przyczyny. Chociaż zawsze mogą wydarzyć się rzeczy nieoczekiwane, ty jednak możesz sam w dużej mierze decydować o własnym losie. Niełatwo się z tym pogodzić, ale istnieją możliwości dokonania wyborów, które pozwolą zmienić twój styl życia i twoje zachowanie.

Nawet jeśli rzeczy dzieją się poza twoją kontrolą, zawsze masz możliwość wyboru, jak się z tą sytuacją uporać. Problemy, spowodowane przez nas samych, czy też okoliczności, mogą stać się kamieniami milowymi do bardziej szczęśliwego życia.

To jest program sukcesu. Jest on tak pomyślany, by pomóc ci przyjrzeć się sobie, byś mógł lepiej rozumieć swoje myśli i przyzwyczajenia przy podejmowaniu decyzji. Pomoże ci lepiej zrozumieć , że sekret prawdziwego sukcesu to pragnienie czegoś, tak silne, że gotowi jesteśmy dokonywać koniecznych poświęceń.

Wczoraj minęło. Musisz teraz skoncentrować się na tym, co zrobisz jutro. Możesz iść tą samą drogą lub zdecydować pozostawić to miejsce i te okoliczności za Sabą. Jeśli ktoś ci powie, że to niemożliwe, to kłamie. Jeśli ktoś powiedział, że łatwo nie będzie, to mówi prawdę.
Prawda jest taka, że większość ludzi nie jest gotowa zapłacić cenę spełnienia swoich pragnień. Wolą winić za swoje problemy wszystkich i wszystko wokół nich.

Sukces czy porażka tego programu jest w twoich rękach. Jeśli zechcesz, możesz użyć ten czas do nauki nowych umiejętności, które wpłyną na każdy aspekt twojego życia. Umiejętności, które są potwierdzonym fundamentem sukcesu. Ten program jest tak ułożony i pomyślany, by pomóc ci w nauce poprzez współdzielenie się z innymi i ciągłe próbowanie.

Co masz do stracenia? Jeśli zechcesz, znajdziesz się w miejscu, w którym znajdziesz odpowiedzi na pytania, nurtujące cię od dawna. To może stać się drogą do odkrycia kim jesteś i czego naprawdę chcesz. Poświęć czas i energię i przyjrzyj się, czy nagrody za twój wysiłek nie są tożsame z tym, czego szukałeś przez całe swoje dotychczasowe życie. Wszystko zależy od ciebie.”

Copyright 2006, 2011 Clime International, Inc.
Ilość stron: 40
Oprawa: Miękka
Redakcja: Pedagogium

Cena: 75 zł
UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE TOM 2 Przewodnik Instruktora

„Życie nie jest zwykłą grą przypadków, gdzie rzeczy dzieją się bez przyczyny. Chociaż zawsze mogą wydarzyć się rzeczy nieoczekiwane, ty jednak możesz sam w dużej mierze decydować o własnym losie. Niełatwo się z tym pogodzić, ale istnieją możliwości dokonania wyborów, które pozwolą zmienić twój styl życia i twoje zachowanie.

Nawet jeśli rzeczy dzieją się poza twoją kontrolą, zawsze masz możliwość wyboru, jak się z tą sytuacją uporać. Problemy, spowodowane przez nas samych, czy też okoliczności, mogą stać się kamieniami milowymi do bardziej szczęśliwego życia.
To jest program sukcesu. Jest on tak pomyślany, by pomóc ci przyjrzeć się sobie, byś mógł lepiej rozumieć swoje myśli i przyzwyczajenia przy podejmowaniu decyzji. Pomoże ci lepiej zrozumieć , że sekret prawdziwego sukcesu to pragnienie czegoś, tak silne, że gotowi jesteśmy dokonywać koniecznych poświęceń.

Wczoraj minęło. Musisz teraz skoncentrować się na tym, co zrobisz jutro. Możesz iść tą samą drogą lub zdecydować pozostawić to miejsce i te okoliczności za Sabą. Jeśli ktoś ci powie, że to niemożliwe, to kłamie. Jeśli ktoś powiedział, że łatwo nie będzie, to mówi prawdę.

Prawda jest taka, że większość ludzi nie jest gotowa zapłacić cenę spełnienia swoich pragnień. Wolą winić za swoje problemy wszystkich i wszystko wokół nich.

Sukces czy porażka tego programu jest w twoich rękach. Jeśli zechcesz, możesz użyć ten czas do nauki nowych umiejętności, które wpłyną na każdy aspekt twojego życia. Umiejętności, które są potwierdzonym fundamentem sukcesu. Ten program jest tak ułożony i pomyślany, by pomóc ci w nauce poprzez współdzielenie się z innymi i ciągłe próbowanie.
Co masz do stracenia? Jeśli zechcesz, znajdziesz się w miejscu, w którym znajdziesz odpowiedzi na pytania, nurtujące cię od dawna. To może stać się drogą do odkrycia kim jesteś i czego naprawdę chcesz. Poświęć czas i energię i przyjrzyj się, czy nagrody za twój wysiłek nie są tożsame z tym, czego szukałeś przez całe swoje dotychczasowe życie. Wszystko zależy od ciebie.”

Copyright 2006, 2011 Clime International, Inc.
Ilość stron: 40
Oprawa: Miękka
Redakcja: Pedagogium

Cena: 75 zł
KARTY

Prawdziwą miarą dobrej organizacji jest umiejętność efektywnej komunikacji ludzi z zespołu. Ponieważ świat idzie w kierunku wielokulturowości zarówno wśród pracowników jak i klientów staje się jeszcze bardziej niezbędne, by organizacje tworzyły wspólną ramę zasad, dzięki którym ludzie będą mogli rozwinąć własne style komunikowania się i wzajemnego oddziaływania. Dla niektórych ludzi umiejętność bycia zrozumianym przez innych jest prosta i naturalna, dla innych jest złudna i pozornie nieosiągalna. Szkolenie o stylach osobowości dostarcza uproszczonego słownictwa i postawy zrozumienia potrzeb innych ludzi.

Dla niektórych ludzi umiejętność bycia zrozumianym przez innych jest prosta i naturalna, dla innych jest złudna i pozornie nieosiągalna. Szkolenie o stylach osobowości dostarcza uproszczonego słownictwa i postawy zrozumienia potrzeb innych ludzi. Tworzy wspólną bazę dla grup stworzonych z jednostek, do zbudowania umiejętności niezbędnych do lepszego rozumienia i doceniania indywidualnych różnic, rozwoju większego zrozumienia zagadnień wielokulturowych i otwarcia ważnych linii porozumienia.Kolor Pomarańczowy, Zielony, Złoty i Niebieski zostały użyte, by zidentyfikować cztery główne różnice czy punkty widzenia osobowości, określone przez wskaźnik psychologiczny Myers/Briggs i instrument dominacji mózgu Hermana. Każdy kolor reprezentuje styl czy preferencje danej osobowości i sposób w jaki jednostka radzi sobie z każdym aspektem swego życia. Każda osobowość posiada swoje mocne i słabe strony. W trakcie poznawania własnego spektrum kolorów będziesz mógł lepiej zrozumieć motywacje stojącą za twymi decyzjami i decyzjami innych ludzi.

To podejście zostało celowo opracowane, by uprościć kliniczne modele osobowości wymienione powyżej. To daje jednostce, nawet z perspektywy laika, możliwość zrozumienia i zastosowania tego potężnego narzędzia. Prostota jest kluczem do zastosowania każdego nowego pomysłu, czy produktu. Te informacje będą kluczem pozwalającym ludziom lepiej zrozumieć innych i umożliwiającym porozumienie się w bardziej znaczący i efektywny sposób.”

Karty: 4
Copyright 2006, 2011 Clime International, Inc.
Oprawa: Miękka
Redakcja: Pedagogium

Cena: 25 zł
CZTERY SOCZEWKI

„Każda osobą, którą spotykasz i z którą nawiązujesz kontakt, jest unikalną jednostką. Każda ma swoje preferencje, wyrażane w różnym style, różnym zachowaniem i sposobem podejścia do wyzwań życiowych. To, co lubimy, gdzie i jak byliśmy wychowani i to, czego doświadczyliśmy w życiu, odróżnia nas od wszystkich innych osób, które kiedykolwiek żyły na tej Ziemi. Ta różnorodność czyni życie interesującym i jest także powodem wielu cierpień i nieporozumień. Nie jest tajemnic, że poziom szczęścia i sukcesu jaki osiągamy w naszym życiu, zależy w dużej mierze od umiejętności dobrego kontaktu z innymi ludźmi. W rzeczywistości, prawie wszystko, czego pragniemy i otrzymujemy w życiu, musi przejść przez czyjeś ręce.

„Każda osobą, którą spotykasz i z którą nawiązujesz kontakt, jest unikalną jednostką. Każda ma swoje preferencje, wyrażane w różnym style, różnym zachowaniem i sposobem podejścia do wyzwań życiowych. To, co lubimy, gdzie i jak byliśmy wychowani i to, czego doświadczyliśmy w życiu, odróżnia nas od wszystkich innych osób, które kiedykolwiek żyły na tej Ziemi. Ta różnorodność czyni życie interesującym i jest także powodem wielu cierpień i nieporozumień. Nie jest tajemnic, że poziom szczęścia i/lub sukcesu jaki osiągamy w naszym życiu, zależy w dużej mierze od umiejętności dobrego kontaktu z innymi ludźmi. W rzeczywistości, prawie wszystko, czego pragniemy i otrzymujemy w życiu, musi przejść przez czyjeś ręce. Nasi rodzice, nauczyciele, członkowie rodziny, sąsiedzi, klienci, współpracownicy i cała reszta rasy ludzkiej, są połączenie w ten zdumiewający sposób. Dlatego też, jeśli nie planujemy żyć w kompletnej izolacji od reszty świata, to im więcej będziemy wiedzieć o sobie samych i innych, tym łatwiej będzie nam osiągać to, co w życiu najważniejsze.

Jest tyle różnorodnych pomysłów i teorii dotyczących interakcji między ludźmi, ilu jest ludzi.

To narzędzie oceny jest również tylko jedną z metod.

Jedną z najbardziej wartościowych umiejętności, jakiej można się nauczyć, jest patrzenie ze zrozumieniem w serce drugiej osoby. TO szkolenie służy szczególnie temu celowi. Potrafiło wzmocnić małżeństwa, otworzyło drogi porozumienia między dziećmi i rodzicami, zmniejszył poziom osobistych nieporozumień i ogólnie pomogło jednostkom porozumiewać się między sobą z większym wzajemnym zrozumieniem i akceptacją. Zasady, które poznasz w trakcie tego warsztatu, użyte właściwie, dadzą ci możliwości poprawy wszystkich relacji osobistych w twoim życiu.”

Copyright 2006, 2011 Clime International, Inc.
Oprawa: Miękka
Redakcja: Pedagogium

Cena: 50 zł
METODY TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI

Resocjalizacyjna rzeczywistość pedagogiczna od lat poszukuje nowych przestrzeni. Dla swoich potrzeb adaptuje też przestrzeń kultury, której w dużej mierze poświęcam tę pracę. Prezentując szerszemu gronu czytelników założenia twórczej resocjalizacji, mam nadzieję, że dostarczę im narzędzie usprawniające pracę wychowawczą.

Książka zawiera:

 • praktyczne porady metod twórczej resocjalizacji,
 • kulturotechniczne formy działań resocjalizacyjnych (teatr, sport, działalność plastyczna i literacka, terapia przez muzykę) w placówkach penitencjarnych,
 • uwarunkowania efektywności form wychowawczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Autorska koncepcja nowoczesnego podejścia do resocjalizacji nieprzystosowanych społecznie.

Książka przeznaczona jest dla studentów resocjalizacji, pedagogiki i innych kierunków społecznych. Może służyć pracownikom naukowym zainteresowanym metodycznymi wymiarami pedagogiki resocjalizacyjnej, wychowawcom pracującym na co dzień z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, pedagogom i psychologom szkolnym, a także działaczom stowarzyszeń zajmujących się młodzieżą.

Rok wydania:2006
Oprawa: miękka
Liczba stron:429
ISBN 978-83-01-14852-2
Wydawnictwo: PWN


Cena: 50 zł 47 zł (PROMOCJA!)
OSOBOWOŚĆ WYCHOWAWCY

Proponowana przez nas książka jest bez wątpienia jedną z najważniejszych pozycji z zakresu pedeutologii. Zawód nauczyciela traktowany jest niejednokrotnie bardzo ogólnikowo, bez głębszej analizy osobowości wychowawcy. Autor niniejszej książki skupia się na nauczycielu, jako na osobie mającej ogromny wpływ na wychowanka, jego osobowość, zainteresowania, tok myślenia czy szeroko pojęte kontakty interpersonalne. Ważnym celem tej książki było także zwrócenie uwagi samych nauczycieli na ich pracę, umiejętności i możliwości. Autor skutecznie starał się udzielić odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę oznacza bycie osobowością wychowawczo – efektywną. Bo przecież nauczyciel, wychowawca, to nie tylko człowiek, który umie i kształtuje osobowość innych ludzi, ale to przede wszystkim człowiek, który ma świadomość tego faktu, dzięki czemu chce kształtować i rozwijać osobowość wychowanka. Książka składa się z pięciu części, przy czym każda z nich stanowi odrębną całość.

Recenzja prof. dr hab. K. Pospiszyl:

Praca prof. Zdzisława Kosyrza o osobowości nauczyciela stanowi bez wątpienia dzieło życia tego wybitnego Autora licznych prac z różnych dziedzin szeroko pojętych nauk humanistycznych. Największym jednak atutem książki prof. Zdzisława Kosyrza o osobowości wychowawcy jest, iż jest to najobszerniejsza w naszej literaturze praca z zakresu pedeutologii, zawierająca analizę całokształtu dorobku polskiej myśli pedagogicznej, a także omówienie wielu poglądów autorów zagranicznych.

Rok wydania: 2005
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 482
ISBN: 83-922456-0-1
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: BRAK
RESOCJALIZACJA - w stronę środowiska otwartego

Mówiąc o resocjalizacji, najczęściej mamy na myśli działania skierowane do podopiecznych placówek dyscyplinarno – izolacyjnych czy penitencjarnych. Patrząc jednokierunkowo na proces resocjalizacji, nie dostrzegano w pełni jej potencjału i możliwości. Niniejsza książka jest wstępem do dyskusji na temat możliwości rozwoju pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że wykwalifikowani pedagodzy nie sprawdzają się tylko i wyłącznie w pracy w placówkach zamkniętych, ale że tkwi w nich ogromny potencjał, który należy wszechstronnie wykorzystać. Bo czy jest sens czekać, aż wychowanek trafi do placówki? Czy nie można było temu zapobiec inicjując wcześniej akcje społeczne o szerokim spektrum oddziaływań na rzecz zapobiegania patologiom społecznym? Autorzy podzielili książkę na trzy części.

Część I skupia uwagę na wybranych problemach społecznych, ich uwarunkowaniach, przejawach, skutkach. Część II to przegląd koncepcji i uwarunkowań oddziaływań resocjalizacyjnych. Natomiast w część III znajdziemy propozycje programów, projektów, działań resocjalizacyjnych kierowanych do różnych odbiorców, w różnych obszarach życia społecznego. Książka ta otwiera przed nami nowe możliwości, ukazując jak ogromny może być zakres oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, a przede wszystkim, jaki tkwi w tej pracy potencjał.

RRok wydania: 2007
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 368
ISBN: 83-922456-1-X
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: BRAK
CZŁOWIEK W SIECI ZNIEWOLONYCH DRÓG

Niniejsza książka składa się z rozlicznych przemyśleń, wykładów, teorii opracowanych zarówno przez pedagogów, socjologów, etyków czy filozofów. Problemy które porusza i omawia dotyczą barier jakie człowiek dążący do rozwoju, musi pokonywać w toku swojego życia. W książce zawarto najważniejszą wiedzę z zakresu profilaktyki, terapii czy diagnozy, a jej odbiorcami w głównej mierze są nauczyciele, wychowawcy oraz osoby zajmujące się nowymi zagrożeniami wychowawczymi.

Autorzy podjęli się omówienia wielu problemów społecznych, jak choćby bezrobocie, aborcja, przemoc, ubóstwo czy wykluczenie społeczne. Ale na tym nie poprzestano, gdyż duża część tekstów dotyczy niezwykle ważnych problemów wychowawczych, daje również odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu filozofii czy moralności. Należą do nich m.in.; terroryzm, polowanie na czarownice, homoseksualizm, stereotypy, handel ludźmi, sekty czy samobójstwo. To książka pokazujące drugą stronę życia, często pomijaną, aczkolwiek niezwykle ważną.

Rok wydania: 2009
Oprawa: miękka
Format: 23,5x16 cm
Ilość stron: 379
ISBN: 978-83-61303-40-4
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: 47 zł (PROMOCJA!)
BEZPIECZEŃSTWO I DYPLOMACJA

Niniejsza książka zawiera najważniejsze pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i dyplomacji. Jest to pozycja skierowana nie tylko do wykładowców czy nauczycieli akademickich, ale z pewnością przyda się również żołnierzom, czy młodzieży zainteresowanej tą tematyką. Pojęcia zawarte w tej książce są szczególnie ważne ze względów nie tylko edukacyjnych, ale i poznawczych. Terminologia napisana jest zwięzłym, aczkolwiek starannym językiem, co przyczyni się do zdobycia konkretnej, uporządkowanej wiedzy. Pozycja ta jest ważnym elementem w prywatnej biblioteczce każdej osoby chcącej zgłębić zagadnienia związane z tematyką spraw zagranicznych.

Ogromnym atutem tej książki są odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji międzynarodowej, a także jakości wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Rok wydania: 2008
Oprawa: Miękka
Format: 15x21cm
Ilość stron: 148
ISBN: 978-83-61303-00-8
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: BRAK
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RESOCJALIZACJI

O wydanie tej książki zabiegali głównie młodzi autorzy. Chcieli pozostawić trwały ślad z konferencji, która była zorganizowana przez nich i dla nich.
Ta zbiorowa praca została podzielona na trzy części: pierwsza zawiera rozprawy i artykuły najstarszego i średniego pokolenia, druga zajmuje się tematyką uzależnień i problemów życiowych z tematyką więzienną włącznie, trzecia zawiera prezentację, analizę i ocenę efektów poszukiwań rozwiązań praktycznych i metodycznych. Ta ostatnia jest najdobitniej reprezentowana przez najmłodsze pokolenia.

W książce opisane są cztery kierunki działania, z których pierwszy to prewencja i rozwój człowieka w jego środowisku naturalnym. Drugim jest szukanie potencjałów w jednostce i w jej najbliższym otoczeniu. Trzeci kierunek to konieczność zmian w prawie karnym, a zwłaszcza wykonawczym i dla nieletnich. Czwartym jest międzypokoleniowe poszukiwanie wspólnego języka i porozumienia intelektualnego i duchowego.

„Niniejsze dzieło można i trzeba polecać każdemu, kto interesuje się nie tylko resocjalizacją, lecz szeroko rozumianą kulturą i tolerancją” – z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza.

Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Ilość stron: 300
ISBN: 978-83-61303-52-7
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: 40 zł 31,50 zł (PROMOCJA!)
MYŚLENIE I DZIAŁANIE PEDAGOGA

Niniejsza książka jest swoistym podsumowaniem pięćdziesięcioletniej działalności wychowawczej Profesora zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza. Ponadto, zwraca ona uwagę na rolę uniwersalnych wartości, często zanikających w dzisiejszym świecie i pozwala zachować wiarę w lepszą przyszłość młodego pokolenia, wchodzącego dopiero w trudny, ale jakże piękny okres swojego życia. Dlatego tak ważna jest rola autorytetu, który swą mocą jest w stanie przyczynić się do znaczących zmian w postrzeganiu i rodzaju wyznawanych wartości. Książka składa się z dwóch części.

Rok wydania: 2009
Oprawa: Miękka
Ilość stron: 312
ISBN: 978-83-61303-32-9
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: BRAK
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Przestrzenie życia i edukacji

Niniejsza książka powstała jako wyraz buntu i niesubordynacji! Z tego też faktu w głównej mierze wynika jej wyjątkowość i niepowtarzalność! Ta wyjątkowa publikacja to zbiór tekstów wielu czołowych przedstawicieli polskiej refleksji pedagogicznej. Powstała dla uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Tadeusza Pilcha, jednego z niekwestionowanych liderów środowiska pedagogicznego. Nie jest to książka biograficzna, ale dedykowana i poświęcona Życiu i Dziele Osoby wyjątkowej. Profesor z całą pewnością do takich należy.

– Jego dorobek naukowy i społeczny, sposób przeżywania życia, stosunek do ludzi i ich problemów świadczą o tym najdobitniej. Profesor Tadeusz Pilch to człowiek zawsze uśmiechnięty, życzliwy ludziom, otoczony wielkim szacunkiem. Zgromadził wokół siebie szerokie grono przyjaciół i oddanych współpracowników i właśnie dzięki tym osobom powstała ta wyjątkowa książka.

Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Liczba stron: 507
ISBN: 978-83-61303-60-2
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: 31,50 zł (PROMOCJA!)
RESOCJALIZACJA - ciągłość i zmiana

Prezentowana książka skierowana jest przede wszystkim do osób, które zawodowo zajmują się problematyką profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Treści znajdujące się w niniejszej książce pozwolą im wzbogacić zdobytą wiedzę, rozszerzyć zakres kompetencji merytorycznych, a także spojrzeć na pewne zagadnienia z zupełnie nowej, innej perspektywy. Zagadnienia zawarte w tej książce są przydatne również dla pracy kuratorów sądowych, czy wszystkich osób zajmujących się pracą socjalizująco – wychowawczą w placówkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych i szkołach.

Książka składa się z czterech części, z czego pierwsza ukazuje genezę wychowania społecznego, prezentując jednocześnie teoretyczne podstawy procesu resocjalizacji, najnowsze trendy rozwoju oraz perspektywy poszukiwań naukowych i praktycznych w tym zakresie. Część druga prezentuje problematykę działalności resocjalizacyjnej w warunkach izolacji oraz możliwości readaptacji społecznej osób osadzonych.

W części trzeciej znajdziemy przegląd stanowisk teoretycznych i metodycznych, które odnoszą się m.in.; do formuł wychowawczych.

Natomiast czwarta cześć zawiera analizę różnorodnych możliwości profilaktycznych oraz przykłady projektów diagnostycznych i naprawczych.

Rok wydania: 2008
Oprawa: miękka
Ilość stron: 455
ISBN: 978-83-61303-12-1
Wydawnictwo: Pedagogium WSPR

Cena: 40 zł 31,50 zł (PROMOCJA!)
ALFABET FRASZEK

Autor niniejszych fraszek sam o sobie mówi, że jest człowiekiem Renesansu, o marsowym spojrzeniu i wrażliwym sercu, którego twórczość oscyluje między Erosem i Thanatosem. Kto choć raz miał przyjemność spotkania Profesora, wie że te słowa dokładnie odzwierciedlają jego naturę. Człowiek z niesamowitym poczuciem humoru, dystansem do siebie, a zarazem baczny obserwator i badacz ludzkich reakcji. „Alfabet fraszek” to zbiór luźnych obserwacji świata i ludzi, refleksje na temat życia i śmierci. To swoisty autoportret namalowany barwnym językiem literackim.

Rok wydania: 2009
Oprawa: Miękka
Format: 12x21cm
Ilość stron: 100
ISBN: 978-83-928129-1-3
Wydawnictwo: Fundacja Pedagogium
WYDAWAŁO SIĘ
ISBN 978-83-62902-03-3
Wydawnictwo: PEDAGOGIUM WSNS

Cena: 12 zł 10,50 zł (PROMOCJA!)
ŁUSKANIE CHWIL

Problematyka komunikacji, mowy (elementów werbalnych i niewerbalnych) w kontekście ich istoty, rozwoju, doskonalenia, mechanizmów funkcjonowania stanowi yzczyznowości, obecnych priorytetów naukowo-empirycznych, metodycznych i terapeutycznych. Przybliżenie skutków trudności komunikacyjnych oraz możliwości organizacji i realizacji specjalistycznego wsparcia logopedycznego, medycznego, psychopedagogicznego.

Wydawnictwo: PEDAGOGIUM WSNS

Cena: 12 zł 10,50 zł (PROMOCJA!)