Konferencje i seminaria naukowe

SZKOŁA BEZ HEJTU -ogólnopolska konferencja połączona z warsztatami metodycznymi

SZKOŁA BEZ HEJTU

ogólnopolska konferencja połączona z warsztatami metodycznymi

Szanowni Państwo,

kuratorzy, dyrektorzy szkół, etycy, nauczyciele, humaniści pracujący w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, bibliotekarze, konsultanci i doradcy metodyczni, rodzice, studenci, młodzieży oraz wszyscy zainteresowani,

 

zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych – Pedagogium w Warszawie oraz Partnerów połączoną z warsztatami metodycznymi i prezentacją programu pt.: „SZKOŁA BEZ HEJTU

 

Celem konferencji jest przede wszystkim zapoznanie z problemem hejtu  oraz tzw. „mową nienawiści” w XXI wieku,  zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania, poznanie przyczyn i konsekwencji hejtowania,  prezentacja sposobów reagowania na hejt, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych oraz doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej związanej z hejtem, uświadomienie wagi przekazu werbalnego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej, nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z „mową nienawiści”, poznanie głównych zasad antyhejtowania, a przede wszystkim wyposażenie uczestników w „narzędzia” bezprzemocowego przeciwdziałania mowie nienawiści – „rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję”.

 

Adresaci:

wykładowcy akademiccy; nauczyciele: poloniści, etyki, wiedzy o kulturze, bibliotekarze; pedagodzy; psycholodzy;  wychowawcy; pracownicy organizacji społecznych; rodzice; studenci; młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką hejtu i „mowy nienawiści”.

 

termin               –  5 października 2019 r. ( SOBOTA )

godzina             –  11:30 – 17:30

miejsce             –   Pedagogium, Warszawa, ul. Marszałkowska 115

 

Opłaty konferencyjnej w wysokości 50 złotych należy dokonać na konto: Pedagogium WSNS , ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa,

Alior Bank   96 2490 0005 0000 4530 3015 2162

z nazwiskiem i imieniem oraz z dopiskiem konferencja 05.X.2019 r.

 

Potwierdzenie proszę wysłać na adres:     konferencjahejt@pedagogium.pl

 

Formularz zgłoszenia na konferencję znajduje się poniżej.

Termin zgłoszenia upływa 15 września 2019 r.

 

PROWADZĄCY:

przedstawiciele świata kultury i nauki, nauczyciele akademiccy z Polski oraz z zagranicy, doświadczeni trenerzy, edukatorzy, adwokaci i radcy prawni, aktorzy, rzecznicy praw, nauczyciele praktycy.

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.

 

 Formularz zgłoszeniowy..

 

Pedagogika serca ponad granicami i ograniczeniami
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA I EKONOMIA 2019
26 listopada 2018r. w PEDAGOGIUM -„Sto Lat Rozwoju Niepodległej Edukacji, Odbudowy Szkolnictwa Wyższego i Akademickiej Edukacji Dorosłych, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego”

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo,

W imieniu

 

Pana Prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego

REKTORA

PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Sto Lat Rozwoju Niepodległej Edukacji,

Odbudowy Szkolnictwa Wyższego i Akademickiej Edukacji Dorosłych,

zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego”,

z okazji

Stulecia Odzyskania Niepodległości (1918 – 2018),

która odbędzie się 26 listopada 2018r. w PEDAGOGIUM

Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie

Marszałkowska 115

Konferencja jest organizowana z inicjatywy Pana Prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego, Rektora PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, wybitnego Humanisty, Pedagoga, Nauczyciela i Mistrza, Specjalisty w zakresie dydaktyki, pedagogiki i oświaty dorosłych oraz teorii edukacji ustawicznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

do uczestnictwa w Konferencji

Z wyrazami szacunku,

Sekretarz Naukowy Konferencji

PEDAGOGIUM  Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

dr Katarzyna Marlena Gerung

kg.dyrektor.bb@wp.pl

W załączeniu informacje dotyczące organizacji Konferencji  i  Karta Zgłoszenia.

Niniejszym, uprzejmie prosimy kierować wszelką korespondencję

na adres e-mail: kg.dyrektor.bb@wp.pl

10.03.2017 HORYZONTY RESOCJALIZACJI: EDUKACJA, PREWENCJA, PROFILAKTYKA

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,

Naukowo-Badawcza Akademia Pedagogium

i Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

zatytułowaną

                  Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka

Termin konferencji: 10 marca 2017 r.

Miejsce konferencji:  siedziba Pedagogium WSNS, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

Program konferencji: Pobierz

Proponujemy, aby obrady toczyły się wokół następujących zagadnień:

 1. Edukacja – nauczanie stanowi jedną z kluczowych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Istotnym aspektem zmiany w edukacji jest nastawienie na dialogowe formy współtworzenia przestrzeni uczenia się, nauczania i wychowania, przekazywania i przyswajania wzorów, norm i wartości. W środowisku izolacyjnym edukacja spełnia ważną rolę w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, stwarzając nowe perspektywy, poszerzając horyzonty, podnosząc poziom wykształcenia, a także niwelując skutki izolacji więziennej. W społeczeństwie współczesnym edukacja jest jednym z praw człowieka, kreującym działalność resocjalizacyjną.
 2. Prewencja obejmuje działania mające na celu ograniczenie rozmiarów i dynamiki przestępczości. Metody oddziaływania prewencyjnego mogą być zastosowane wcześnie, kiedy nie utrwaliły się jeszcze kryminogenne style życia i kariery przestępcze. Skoncentrowanie uwagi na zapobieganiu ma na celu wytyczanie celów ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego. Współczesny język teorii resocjalizacyjnej umożliwia alternatywne myślenie przejawiające się powstaniem nowych form prewencji.
 3. Profilaktyka to ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Działania profilaktyczne opierają się na wzmacnianiu czynników chroniących, wspieraniu potencjału rozwojowego odbiorców tych działań. Wiedza na temat czynników ryzyka i czynników chroniących stanowi podstawę do opracowania i ewaluacji skutecznych programów i strategii profilaktycznych. Wdrażanie profilaktyki w oparciu o udokumentowane rozwiązania i umocowanie ich w istniejących instytucjach stanowi klucz do zapewnienia skuteczności, jak również pomaga uniknąć efektów niepożądanych.

UCZESTNICY KONFERENCJI:

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych zakresem problemowym konferencji, doktorantów, studentów oraz praktyków ─ pracowników instytucji resocjalizacyjnych, penitencjarnych, edukacyjnych, doradczych, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

ORGANIZACJA KONFERENCJI: 

Program konferencji obejmuje obrady plenarne z wystąpieniami zaproszonych gości oraz forum dyskusyjne na bazie referatów prezentowanych przez uczestników konferencji.

Organizatorzy planują wydanie pozytywnie zrecenzowanych artykułów w formie monografii.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 10 stycznia 2017 r. drogą elektroniczną na adres
e-mail:  konferencjaHoryzonty2016@pedagogium.pl

Organizatorzy prześlą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail w karcie zgłoszenia.

 

FORMY PREZENTACJI:

Zapraszamy do prezentacji Państwa analiz teoretycznych, wyników badań oraz efektywnych  rozwiązań, tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji w resocjalizacji, prewencji i profilaktyki, w formie referatów, komunikatów z badań, plakatów naukowych oraz głosu w dyskusji.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata konferencyjna udział czynny (z referatem) wynosi 250 zł, zaś za udział bierny (bez referatu) – 120 zł.

Opłatę prosimy wpłacić do dnia 20 stycznia 2017 roku na konto: 96 2490 0005 0000 4530 3015 2162  z dopiskiem: KonferencjaHoryzontyReso2016 + imię i nazwisko uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają poczęstunek i gorące napoje w czasie przerw w obradach, publikację materiałów pokonferencyjnych.

Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny  

02.06.2016 "ILE DOBREGO JEST W CZŁOWIEKU? SIEROCTWO - EMANACJE DOBRA CZY ZŁA?"
Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Pedagogium WSNS oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

„Ile dobrego jest w człowieku? Sieroctwo – emanacje dobra czy zła?”

Konferencja odbędzie się dnia 2 czerwca 2016 r. w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

>>SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI<<

>>POBIERZ ZDJĘCIA<<

Program (do pobrania)

Dlaczego?

Pomimo szeregu działań, które podjęto dla zminimalizowania cierpień dzieci osieroconych, ich ciche tragedie nadal stanowią element społecznego pejzażu Polski. Sieroctwo żyje w zbiorowości jako byt wstydliwy, niechciany, ale intrygujący. Żywi się nim mowa potoczna i przekazy medialne.

W słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla słowa sierota istnieje 189 wyrazów bliskoznacznych. Synonimy te występują w 22 różnych kontekstach znaczeniowych. Wyrażają niższą jakość, braki kompetencji, skojarzenia z kalającym stylem życia. Są to zwroty może zapominane, ale obecne i używane dla obniżenia czyjegoś statusu. Przykładem terminy: podrzutek, bękart, bastard, dziecko z nieprawego łoża, znajda, kukułcze jajo. Występujące w języku zwroty odzwierciedlają uprzedmiotowienie i instrumentalizację dzieci osieroconych. Jakby tego było mało, tytuł z gazety brzmi „Weź sierotkę na święta”. W kilku domach dziecka praktykuje się „wypożyczanie” dzieci na okres świąteczny. Jest to naganne, bo dziecko nie może być ozdobą wigilijnego stołu. Inny lapsus słownikowo – poniżający znajdujemy w tytule akcji społecznej „Oddaj śmieci na dzieci. W tym przypadku chodziło oodzyskiwanie wkładów do drukarek komputerowych. Inny dom dziecka porozumiał się z jednym z hipermarketów, a ten zatrudnił na okres świąteczny kilku wychowanków do pakowania prezentów. Rozumiemy dobre intencje wychowawców, bo chodziło o kieszonkowe na Święta, ale czy ktoś pomyślał, co musiały odczuwać dzieci, kiedy pakowały prezenty kupowane przez rodziców dla swoich dzieci? W tym czasie, gdy zbierano te z życia wzięte sytuacje, ktoś na jednej z list dyskusyjnych w Internecie złośliwie poradził, że skutecznie pomóc dzieciom z chorobą sierocą można poprzez przywiązanie ich do krzeseł (Andrzej Olszewski 2013). To jest cały wachlarz zdarzeń, które pokazują brak empatii i cynizm zawarty w społecznej opinii o dzieciach osieroconych.

Postronnym wydaje się, że wystarczy dać cokolwiek, by dzieci osierocone już czuły się zadowolone. Ich prawdziwe problemy pozostają w cieniu. Są to poza osamotnieniem wspomnienia wielorakiej traumy ,czasem choroby i niepełnosprawności. Z tymi sprawami muszą sobie poradzić opiekunowie pieczy zastępczej. Te właśnie zadania troszczenia się o elementarne wartości jak życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci wypełniają ich codzienną pracę – raz wyzwalając twórcze potencjały i radość – a raz niosąc chwile zwątpienia, łzy i rozczarowania. Nie samym dzieckiem ale rozmiarami jego krzywdy.

Zamysłem organizatorów Konferencji jest prezentowanie paradoksów, dylematów i luk w organizacji pieczy zastępczej i adopcji, jak też promowanie inicjatyw związanych z budowaniem kultury integracji przenikniętej akceptacją i szacunkiem dla każdej istoty ludzkiej. Skupiamy się na sukcesach, mocnych stronach i pozytywnym wizerunku człowieka jako istoty zdolnej do nadawania kształtu własnemu życiu. Zaprezentujemy różnorodne inicjatywy i osoby, które je realizują dla przekazania świadectwa ludzkiej dobroci, siły, twórczości i kreatywności.

 

Debata nasza zwrócona jest ku paradygmatycznym aktualizacjom pieczy zastępczej ,dlatego też wśród zagadnień objętych refleksją znajdują się kwestie:

 1. Etyka czy ekonomia jako podstawa pieczy zastępczej.
 2. Dylematy ról: rodzic , trener
 3. Dobro dziecka – dobro opiekuna, dobro instytucji.
 4. Luki w systemie prawnym
 5. Rodzina niepełna a sytuacja dziecka
 6. Granice ingerencji administracyjnej w rodzinie zastępczej
 7. Sytuacje trudne w pracy z dzieckiem osieroconym
 8. Czynniki ryzyka w pracy z dzieckiem osieroconym
 9. Czynniki szansotwórcze w pracy z dzieckiem osieroconym
 10. Niepełnosprawność u dziecka osieroconego
 11. Stan zdrowia dzieci osieroconych
 12. Bezdomność dzieci osieroconych
 13. Eurosieroctwo
 14. Ustosunkowanie społeczeństwa wobec dzieci osieroconych

Zamierzamy szukać odpowiedzi na pytania „Przytulić czy odsunąć , co dać i jak dać aby wesprzeć człowieczeństwo dziecka dotkniętego sieroctwem„

Jeśli problematyka konferencji wzbudziła Państwa zainteresowanie, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na dołączonych formularzach do dnia 10 maja 2016 r.                                                                      

Serdecznie zapraszamy

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. ndzw. dr hab. Hanna Żuraw

Sekretariat:
mgr Sylwia Łysakowska

mgr Paweł Leśniewski

mgr Rafał Pyza

mgr Katarzyna Wiśniewska

mgr Marzanna Cieśla

mgr Laura Jurga

mgr Renata Biernacka

Informacje organizacyjne:

 

 1. 1.Opłata konferencyjna:
 • Studenci i Doktoranci Pedagogium WSNS są zwolnieni z opłat konferencyjnych.
 • Opłata dla osób spoza PEDAGOGIUM WSNS wynosi 100 złotych.

Wpłaty z dopiskiem: „Konferencja. 2.06.2016 ” dokonać należy najpóźniej do dnia 10 maja 2016 r. na konto:
PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115

Alior Bank: 83 2490 0005 0000 4600 1288 3733

 • Przypominamy, że nie przyjmujemy opłat gotówką w dniu konferencji.
 1. 2.W ramach Konferencji przewidujemy:
 • Sesję referatową / dyskusyjną
 • Sesję plakatową
 • Warsztaty
 1. 3.Formy uczestnictwa:

Uczestnicy konferencji mogą wybrać jedną z następujących form:

– uczestnictwo aktywne – udział w sesji referatowej; sesji plakatowej, w warsztatach

– uczestnictwo bierne (prosimy o zaznaczenie formy uczestnictwa w formularzu             zgłoszeniowym)

 1. 4.Certyfikaty:

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty zaświadczające o udziale w konferencji.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji (aktywnego lub biernego) jest  przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 10.05 2016r.

 1. 5.Abstrakty wystąpień:

Osoby zainteresowane wystąpieniem w sesji referatowej proszone są o załączenie do formularza zgłoszeniowego tytułu oraz abstraktu wystąpienia (max. 250 wyrazów).. Organizatorzy zapewniają dostęp do środków multimedialnych po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

 1. 6. Miejsce konferencji:

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115

 1. 7. Informacje zwrotne z adnotacją „Konferencja. 2.06.2016 ” i wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Prof. nzw. dr hab. Hanna Żuraw – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

PEDAGOGIUM WSNS, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres:kontra@pedagogium.pl

Sekretarze konferencji udzielają dodatkowych informacji pod numerami telefonów:

mgr Sylwia Łysakowska: tel. 502626879 – Przewodnicząca Sekretariatu Konferencji

mgr Marzanna Cieśla: tel. 501575474                 mgr Paweł Leśniewski: tel. 791440123

mgr Rafał Pyza: tel. 504264737                         mgr Laura Jurga: tel. 501690508

mgr Katarzyna Wiśniewska: tel. 728348323        mgr Renata Biernacka: tel. 600471196

8.       Inne informacje organizacyjne

 • Osoby fizyczne/instytucje otrzymają faktury potwierdzające wpłatę po zgłoszeniu zapotrzebowania w formularzu zgłoszeniowym.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z przyjazdem oraz zakwaterowaniem uczestników. Osobom zainteresowanym noclegiem podczas trwania konferencji udostępniamy bazę hotelową. Prosimy o wcześniejsza informację telefoniczna bądź mailową.
14.05.2016 2 PRZEGLĄD PROJEKTÓW „LUDZIE TWÓRCZEJ ZMIANY"
2 przeglad projektowStudenckie Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji i Samorząd Studentów Pedagogium WSNS Zapraszamy na 2 Przegląd Projektów pt. „Ludzie Twórczej Zmiany”.

Konferencja odbędzie się 14.05.2016 w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Zapraszamy na konferencję, której celem jest m.in. przegląd takich działań i projektów, które wyrastają ze szczególnego i niekoniecznie standardowego myślenia o resocjalizacji. Porozmawiamy o zaletach, wadach, ukrytych usterkach i nowych narzędziach, jakie odnaleźć można w warsztatach praktyk resocjalizacyjnych. Zapraszamy na spotkanie i rozmowę z osadzonymi o osadzonych, z teoretykami i praktykami resocjalizacji o rozmaitych strategiach twórczego uspołecznienia i rozwoju osób.

Program Konferencji

REJESTRACJA

Zapraszamy na:

 • sesje referatowe
 • panel dyskusyjny
 • prezentację programów
 • występy artystyczne

Wśród naszych prelegentów znajdują się m.in.:

 • prof. dr hab. Marek Konopczyński
 • dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS
 • dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium WSNS
 • osadzeni i byli osadzeni
 • przedstawiciele Służby Więziennej

W przestrzeni około-konferencyjnej będzie można zobaczyć wystawę prac Beaty Piwowarskiej, stoisko Stowarzyszenia Program Stacja dotyczące Partyworkingu, prezentację projektu „Ciekawe Szycie”, stoiska fundacyjne i stowarzyszeniowe m.in. prezentacje Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej.

Komitet organizacyjny: Studenckie Naukowe Koło Twórczej Resocjalizacji i Samorząd Studentów Pedagogium WSNS Przewodniczący: Mariusz Dybizbański Sekretarz konferencji: Monika Jasińska 2ppkontakt@gmail.com tel. 691 845 898, Członkowie: Sylwester Kurowski, Julita Czerniak, Angelika Chojnacka, Beata Piwowarska, Michał Bydzicki, Marlena Gruszka, Anna Lipka, Wiktoria Benedykciuk, Aleksandra Bielesza, Sylwester Bibrowski, Monika Mańko, Weronika Spolska, Paulina Odej, Katarzyna Kesler, Ewa Karolak, Monika Sosnowska,

10.03.2016 KONFERENCJA RESOCJALIZACYJNA - „RESOCJALIZACJA, READAPTACJA I REINTEGRACJA W PRZESTRZENI ...
10 marca 2016 r. odbyła się w Pedagogium ogólnopolska Konferencja Resocjalizacyjna „RESOCJALIZACJA, READAPTACJA I REINTEGRACJA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ. MITY I PRAWDY”

>>> PROGRAM KONFERENCJI <<<

>>> POBIERZ ZDJĘCIA <<<

>>> SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI <<<

 

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Marek Konopczyński – przewodniczący

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Brunon Hołyst – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Prof. dr hab. Anna Nowak – Uniwersytet Śląski

Dr hab. Anna Kieszkowska, prof. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Robert Opora, prof. Uniwersytet Gdański

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca: dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

Sekretarz: mgr Violetta Duda

Członkowie: dr Krzysztof Wojcieszek, dr Karina Szafrańska, mgr Marek Figiela,

mgr Ewa Małachowska, mgr Adrianna Fronczak

 

OBRADY TOCZYŁY SIĘ WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:

 1. Zasoby osobiste i społeczne – filary resocjalizacji, readaptacji i reintegracji
 2. Stygmatyzacja i destygmatyzacja w resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej
 3. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne programy resocjalizacyjne, readaptacyjne
  i reintegracyjne – dobre praktyki
17.12.2015 KONFERENCJA RESOCJALIZACYJNA - POZYTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PL...
POZYTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA
MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI RESOCJALIZACYJNE

W lipcu 2015 roku po raz pierwszy w Polsce, w Warszawie został uruchomiony projekt mieszkań treningowych skierowany do byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych (zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich). Projekt ma na celu wsparcie procesu usamodzielnienia i readaptacji uczestników. Mieszkania (w każdym są miejsca dla trzech osób) są objęte wsparciem opiekuna, którego zadaniem jest współpraca z młodzieżą zmierzająca do poprawy ich sytuacji i zmiany stylu życia.

Konferencja umożliwi prezentację założeń, przebiegu i rezultatów projektu. Będzie również okazją do omówienia barier i potencjałów osobistych i systemowych znajdujących się na drodze do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Na konferencji zostanie także przedstawiony opracowany w ramach projektu „Program Pozytywnej Integracji Społecznej”, który zawierał będzie wnioski i wskazówki odnoszące się zarówno do przygotowania młodzieży do funkcjonowania w środowisku otwartym jak również wnioski wynikające z doświadczeń Fundacji po DRUGIE i współpracujących z organizacją ekspertów.

Konferencja jest skierowana do kadr pracujących z młodzieżą (placówki resocjalizacyjne), pracowników służb społecznych, środowiska naukowego i studentów.

PROGRAM KONFERENCJI

17.12.2015; 10:00 – 15:30

Wystąpienia gości honorowych

Prof. Jacek Hołówka

Między wolnością a zniewoleniem – filozoficzne aspekty integracji społecznej

Prof. Marek Konopczyński, Rektor PEDAGIGIUM – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

Pozytywna integracja społeczna versus resocjalizacja instytucjonalna

Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE

Mieszkania treningowe – start do sukcesu i porażki

Angelika Sikorska, Uniwersytet Łódzki

Ocena projektu mieszkań treningowych z perspektywy uczestników i prowadzących projekt

Dr Katarzyna Nawrocka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr Małgorzata Dziewanowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji po DRUGIE

Program pozytywnej integracji społecznej młodzieży opuszającej placówki resocjalizacyjne

PRZERWA

Dyskusja panelowa:

Przygotowanie do samodzielności w warunkach izolacji i w środowisku otwartym

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości

Krzysztof Olkowicz, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Joanna Dolińska-Dobek, zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Andrzej Martuszewicz, były Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Fundacja Probare, członek rady programowej Fundacji po DRUGIE

Sławomir Moczydłowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu

Karolina Sosińska, sędzia rodzinna

Byłe wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych

Konferencja jest realizowana w ramach projektu Fundacji po DRUGIE
„Pilotażowy Program Readaptacji Nieletnich”
dofinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy

Działanie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka
i Rektora Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

04.12.2015 KONFERENCJA PEDAGOGICZNA - "ZACHOWANIA AGRESYWNE W PRZEDSZKOLU. PRZYCZYNY I ŚRODKI ZARADC...
W imieniu Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Fundacji Pedagogium Serdecznie Zapraszamy Państwa na Konferencję „Zachowania agresywne w przedszkolu. Przyczyny i środki zaradcze”

Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015r. (piątek) w Pedagogium WSNS (sala 106). Udział w konferencji jest bezpłatny – wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Wstępny program Konferencji:

11.45 – 12.30 – rejestracja uczestników / serwis kawowy
12.30 – 12.45 – uroczyste otwarcie konferencji
12.45 – 14.00 – sesja wykładowa
14.00 – 14.15 – przerwa kawowa
14.15 – 16.15 – sesja warsztatowa
16.15 – 16.30 – zakończenie konferencji / wydawanie certyfikatów

Celem szkolenia jest uwrażliwienie pracowników przedszkola na kwestię agresywnych zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym, uświadomienie przyczyn i mechanizmów powstawania tych zachowań, poinformowanie o odpowiedzialności prawnej opiekunów za skutki tych zachowań oraz zaprezentowanie wybranych sposobów radzenia sobie w doświadczanej sytuacji agresji u dziecka (techniki dramowe, współpraca z rodziną, mediacje).

Udział w konferencji jest bezpłatny – wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Rejestracja pod adresem: fundacja@pedagogium.pl

27.11.2015 KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA - "WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM”

                      

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Warsztatowa

Dzieci które czasami milczą  – wsparcie specjalistyczne dla
osób z mutyzmem wybiórczym 

Warszawa, 27 listopada  2015 roku, Marszałkowska 115 (PEDAGOGIUM)

 Program Konferencji

Komitet  konferencji :

prof.zw.dr hab. Marzenna Zaorska Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Katedra Pedagogiki Specjalnej

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. nadzw. dr hab. Hanna Żuraw, Kierownik Zakładu Logopedii i Pedagogiki Specjalnej, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Kierownik Zakładu Patologii
i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr Karina Szafrańska, PedagogiumWyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Centrum Doskonalenia Logopedów

dr Iwona Klonowska PedagogiumWyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Centrum

Ewa Małachowska, Joanna Grabowska-Okraska, Polski Związek Logopedów

mgr Agnieszka Siwinska PEDAGOGIM WSNS 

Miejsce: PEDAGOGIUM Wyzsza Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ul. Marszałkowska 115 

Rejestracja: konferencja@pedagogium.pl

Opłaty : 220 zł – płatne przelewem na konto PEDAGOGIUM WSNS: 96 2490 0005 0000 4530 3015 2162

formularz zgłoszeniowy: 

22-10-2015 "ILE DOBREGO JEST W CZŁOWIEKU?" - OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Zamysłem organizatorów Konferencji jest prezentowanie i promowanie inicjatyw związanych z budowaniem kultury integracji przenikniętej akceptacją i szacunkiem dla każdej istoty ludzkiej.

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Pedagogium WSNS oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Ile dobrego jest w człowieku ?”

Konferencja odbyła się dnia 22 października 2015 r. w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

>>>POBIERZ ZDJĘCIA<<<

 

 

Formularz zgłoszeniowy:

Honorowy patronat:

Cele konferencji:

Zamysłem organizatorów Konferencji jest prezentowanie i promowanie inicjatyw związanych z budowaniem kultury integracji przenikniętej akceptacją i szacunkiem dla każdej istoty ludzkiej. Skupiamy się na sukcesach, mocnych stronach a uogólniając na pozytywnym wizerunku człowieka jako istoty zdolnej do nadawaniu kształtu własnemu życiu i świata. Zaprezentujemy różnorodne inicjatywy i osoby, które je realizują dla przekazania świadectwa ludzkiej dobroci ,siły, twórczości i kreatywności.

Interesują nas zwłaszcza działanie zwrócone na:

 1. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny w systemie edukacji i zatrudnienia
 2. Osoby ciężko i nieuleczalnie chore
 3. Osoby bezdomne
 4. Osoby ubogie
 5. Osoby samotne
 6. Dzieci osierocone

Jeśli problematyka konferencji wzbudziła Państwa zainteresowanie, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na dołączonych formularzach do dnia 30 września 2015 r.

Serdecznie zapraszamy

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. ndzw. dr hab. Hanna Żuraw

Sekretariat:

 • mgr Sylwia Łysakowska
 • mgr Marzenna Habib
 • mgr Rafał Pyza
 • mgr Elżbieta Lund
 • mgr Marzanna Cieśla
 • mgr Laura Jurga
 • mgr Paulina Wierkowicz-Zawistowska
 • mgr Justyna Juszczak

Informacje organizacyjne:

 1. Opłata konferencyjna:
  • Studenci i Doktoranci Pedagogium WSNS są zwolnieni z opłat konferencyjnych.
  • Opłata dla osób z poza PEDAGOGIUM WSNS wynosi 100 złotych. Kwota powyższa będzie przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji materiałów w formie recenzowanej monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), przerwy kawowej, oraz przerwy obiadowej.
 2. W ramach Konferencji przewidujemy:
  • Sesję referatową
  • Sesję plakatową
  • Warsztaty
 3. Formy uczestnictwa:
  • uczestnictwo aktywne – udział w sesji referatowej; sesji plakatowej, w warsztatach
  • uczestnictwo bierne (prosimy o zaznaczenie formy uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym)
 4. Certyfikaty:
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty zaświadczające o udziale w konferencji.
  • Warunkiem uczestnictwa w konferencji (aktywnego lub biernego) jest przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 30.09 2015r.
 5. Abstrakty wystąpień:
  • Osoby zainteresowane wystąpieniem w sesji referatowej proszone są o załączenie do formularza zgłoszeniowego tytułu oraz abstraktu wystąpienia (max. 250 wyrazów). Organizatorzy zapewniają dostęp do środków multimedialnych po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
 6. Miejsce konferencji:
  • PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
   00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115
 7. Informacje zwrotne z adnotacją „Konferencja. Pedagogika specjalna” i wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
  Prof. nzw. dr hab. Hanna Żuraw – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  PEDAGOGIUM WSNS, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
  lub drogą elektroniczną na adres: kontra@pedagogium.pl
  Sekretarze konferencji udzielają dodatkowych informacji pod numerami telefonów:
 • mgr Sylwia Łysakowska: tel. 502626879 – Przewodnicząca Sekretariatu Konferencji
 • mgr Marzanna Cieśla: tel. 501575474
 • mgr Marzenna Habib: tel.600607970
 • mgr Elżbieta Lund: tel. 601319911
 • mgr Laura Jurga: tel. 501690508
 • mgr Paulina Wierkowicz-Zawistowska: tel. 721314170
 • Inne informacje organizacyjne
  • Osoby fizyczne/instytucje otrzymają faktury potwierdzające wpłatę po zgłoszeniu zapotrzebowania w formularzu zgłoszeniowym.
  • Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z przyjazdem oraz zakwaterowaniem uczestników. Osobom zainteresowanym noclegiem podczas trwania konferencji udostępniamy bazę hotelową. Prosimy o wcześniejsza informację telefoniczna bądź mailową.

 

15-09-2015 NASTOLATKI 2.0 – W ŚWIETLE WYNIKÓW BADANIA "NASTOLATKI WOBEC INTERNETU”
15.09.2015 w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się organizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) i Pedagogium WSNS konferencja naukowa. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki i wnioski z przeprowadzonych przez NASK i Pedagogium WSNS badań dotyczących sposobów wykorzystywania Internetu przez polskie nastolatki.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PENITENCJARNA

12 marca 2015 r. w godz. 10.00 – 14.00 w WSNS Pedagogium w Warszawie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna „Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży a edukacja społeczna”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną produkcje filmowe – „Tatuaże wolności” i „(Nie)poznane w więzieniach”. Wokół filmów odbędzie się dyskusja nt. resocjalizacji, wykluczenia społecznego i konieczności podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej, niezbędnej w kształtowaniu ocen i poglądów.

Do udziału w konferencji organizatorzy – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Naczelny Kapelan Więziennictwa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie i Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM – zaprosili dyrektorów i przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, sądownictwa, policji, innych służ mundurowych, fundacji, organizacji pożytku publicznego, ordynariatu polowego, szkół gimnazjalnych i licealnych, uczelni wyższych, zakładów karnych i aresztów śledczych, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych.

Swą obecność na konferencji zapowiedzieli płk Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Jarosław Kardaś – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Prelegenci omówią m.in. takie zagadnienia jak: nowe wyzwania resocjalizacji penitencjarnej; udział Służby Więziennej w programach prewencyjnych skierowanych do młodzieży; kampanie społeczne i ich rola w promocji wzorów zachowań, postaw i wartości;  działania Policji w zakresie edukacji społecznej; przygotowanie nieletnich, podopiecznych placówek resocjalizacyjnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Grójcu wystąpi z przedstawieniem Człowieczy los. Śpiewające Eurydyki.

 

PROGRAM   KONFERENCJI
Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży a edukacja społeczna

10.00 – 10.20

Powitanie, wystąpienie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

10.20 – 10.25

Filmowa  prezentacja  PEDAGOGIUM:  Tatuaże wolności;

10.25 – 10.45

prof. Marek Konopczyński, Rektor WSNS Pedagogium: Nowe wyzwania resocjalizacji penitencjarnej;

10.45 – 11.00

dr hab. Beata Maria Nowak, wicedyrektor ds. nauki WSNS Pedagogium  Sieciowo-systemowy model readaptacji społecznej rodzin z problemem penitencjarnym;

11.00 – 11.30

Filmowa prezentacja OISW w Warszawie: (Nie)poznane w więzieniach;

11.30 –  11.50

mjr Elżbieta Krakowska, Rzecznik Prasowy OISW w Warszawie Programy profilaktyczno-edukacyjne warszawskiej Służby Więziennej;

11.50  – 12.10

Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

12.10 – 12.40

Występ młodzieży z LO im. ks. Piotra Skargi w Grójcu Człowieczy los. Eurydyki tańczące;

12.40 – 13.00

Wystąpienie przedstawiciela Biura Penitencjarnego CZSW

13.00 –   13.20

podinsp. Dorota Pater, Naczelnik Wydz. Profilaktyki w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP Działania Policji w edukacji społecznej a rola mediów;

13.20 – 13.40

Agnieszka Sikora, Prezes Fundacji „Po drugie” Gotowi do startu w dorosłość? – wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych poza murem;

13.40 – 14.00

Dyskusja.

Konferencję moderować będą: ks. Prałat dr Paweł Wojtas Naczelny Kapelan Więziennictwa
i płk Anna Osowska-Rembecka Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

KONFERENCJA EUROMIGRACJE - MITY, PÓŁPRAWDY, PRAWDY
Dnia 02.12.2014 w Pedagogium WSNS odbyła się Konferencja Naukowa „Euromigracje – mity, półprawdy, prawdy”, dofinansowana dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
25-26.09.2014 II KRAJOWY KONGRES KURATORÓW
W dniach 25-26.09.2014 odbył się II Krajowy Kongres Kuratorów, współorganizowany przez Pedagogium WSNS. Za stołem prezydialnym m.in: Cezary Grabarczyk – Minister Sprawiedliwości, Jerzy Martuszewicz – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów oraz prof. dr hab. Marek Konopczyński – Rektor Pedagogium WSNS
15-10-2014 „TWÓRCZOŚĆ W REHABILITACJI - REHABILITACJA W TWÓRCZOŚCI.”
Zakład Pedagogiki Specjalnej Pedagogium WSNS Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji Pedagogium WSNS  w Warszawie  ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziałuw I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:  „Twórczość w rehabilitacji – rehabilitacja w twórczości.”
24 - 26.09.2014 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "METODY TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI Z MŁODZIEŻĄ NIEDOSTOSOWAN...
W dniach 24, 25 i 26 października 2014 odbywa się współorganizowana przez Pedagogium Międzynarodowa Konferencja „Metody twórczej resocjalizacji z młodzieżą niedostosowaną społecznie” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
KONFERENCJA - GŁOS - NARZĘDZIE - KOMUNIKACJA - TERAPIA
pedagogiumKonferencja odbyła się w dniu 10 kwietnia 2014 r. (godz. 10.00 – 17.00) w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 115.
PEDAGOGIUM W AKCJI „REAGUJ! NIE TOLERUJ!”
PEDAGOGIUM w Akcji „Reaguj! Nie toleruj!”
MITY O WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZINĄ
pedagogium26.11.2013 odbyła się w Pedagogium konferencja „Mity o współpracy szkoły z rodziną”
TRYPTYK EDUKACYJNY - MITY O WYCHOWUJĄCEJ SZKOLE
pedagogiumSzanowni Państwo! Konferencję kierujemy do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wychowawców wszystkich typów szkół oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania? Czy wszystkie są realne i możliwe do osiągnięcia? Na ile system oświatowy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia?

Na te i inne postawione pytania chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi w ramach Tryptyku Edukacyjnego zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach i Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. Przewidujemy trzy – każda trwająca jeden dzień – debaty tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom:

Debata Pierwsza: Mity o wychowującej szkole

Debata Druga: Mity o współpracy szkoły z rodziną

Debata Trzecia: Mity o szkole edukującej

Spotkania będą miały charakter dyskusji zakończonej konstruktywnymi wnioskami, które w trakcie części warsztatowej konferencji przerodzą się w realne rozwiązania możliwe do przeniesienia na grunt szkolny.

07.06.2013 - „PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI SZKOLNEJ. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

pedagogiumW dniu 7 czerwca 2013 roku Instytut Nauk Społecznych WSNS we współpracy z Fundacją Pedagogium oraz Samorząd Naukowo – Badawczej Akademii Pedagogium zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową z wymianą doświadczeń, pt.: „Problemy współczesnej pedagogiki szkolnej. Między teorią a praktyką”.

W dniu 7 czerwca 2013 roku Instytut Nauk Społecznych WSNS we współpracy z Fundacją Pedagogium oraz Samorząd Naukowo – Badawczej Akademii Pedagogium zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową z wymianą doświadczeń, pt.: „Problemy współczesnej pedagogiki szkolnej. Między teorią a praktyką”.

W konferencji udział wzięli pedagodzy i psychologowie szkolni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy świetlic szkolnych, doradcy metodyczni oraz studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

 

Celem konferencji była:

 • wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz działań wychowawczych we współczesnej szkole;
 • pogłębienie i poszerzenie wiedzy w zakresie współczesnych nurtów i tendencji wychowawczych;
 • zaprezentowanie nowatorskich rozwiązań w pracy psychologiczno-pedagogicznej;
 • stworzenie sieci regularnej wymiany doświadczeń między uczestnikami konferencji.

Panele tematyczne w sesji referatowej dotyczyły:

 1. Pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i agresywnym.
 2. Profilaktyki szkolnej.
 3. Roli i zadań pedagoga szkolnego.
 4. Autorskich metod w pracy wychowawczej.
 5. Kompetencji wychowawczych pedagogów i nauczycieli.
 6. Współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
 7. Pracy z uczniem zdolnym.
 8. Inności w szkole.

 

Opiekę nad konferencją sprawował komitet naukowy w składzie:

– prof.dr hab. Beata Maria Nowak
– prof. dr hab. Wiesław Ambrozik
– prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
– prof. zw. dr hab. Jacek Hołówka
– prof. ndzw. dr hab. Marek Konopczyński
– prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski
– prof. ndzw. dr hab. Leszek Korporowicz
– prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz
– prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska
– prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski
– prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
– prof. dr hab. Beata Maria Nowak
– prof. ndzw. dr hab. Irena Pospiszyl
– prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch
– prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk
– prof. ndzw. dr hab. Stanisław Ruciński
– prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
– prof. ndzw. dr hab. Mikołaj Winiarski
– prof. ndzw. dr hab. Hanna Żuraw

program-konferencji

27.05.2013 - "AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE"

zcdnW dniu 27 maja 2013r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja pt. „Agresja i przemoc w szkole” z udziałem Pana Rektora prof. Marka Konopczyńskiego. Konferencja była organizowana we współpracy z Zofią Ławrynowicz, Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem konferencji obok Pana Rektora był Sędzia Artur Lipiński, prowadzący program Sąd Rodzinny w TVN.

W dniu 27 maja 2013r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja pt. „Agresja i przemoc w szkole” z udziałem Pana Rektora prof. Marka Konopczyńskiego.

Konferencja była organizowana we współpracy z Zofią Ławrynowicz, Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem konferencji obok Pana Rektora był Sędzia Artur Lipiński, prowadzący program Sąd Rodzinny w TVN.

program-konferencji PLAKAT KONFERENCJI

26-27.09.2013 - DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W SYSTEMIE EDUKACJI I OPIEKI

pedagogiumW dniach 26, 27 września 2013 roku Instytut Nauk Społecznych oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji „KONTRA” zorganizowali I Międzynarodową  Konferencję Naukową „Dziecko niepełnosprawne w systemie edukacji i opieki”.

 W dniach 26, 27 września 2013 roku Instytut Nauk Społecznych oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji „KONTRA” zorganizowali I Międzynarodową  Konferencję Naukową „Dziecko niepełnosprawne w systemie edukacji i opieki”.

Głównym celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych studiów teoretycznych, badań naukowych i działań praktycznych związanych z edukacją i opieką świadczoną dzieciom niepełnosprawnym.

Celem ukrytym było wzruszenie i uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych.

W konferencji udział wzięli zarówno praktycy, jak i przedstawiciele świata nauki. Była to okazja do wymiany refleksji naukowych oraz przedstawienia nowych koncepcji (oraz przeobrażeń tych starych) w sposobie traktowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Konferencji towarzyszyły wydarzenia artystyczne, m.in. spektakl, przygotowany na bardzo dobrym poziomie merytorycznym, w wykonaniu głównie osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieła artystyczne autorstwa artysty-plastyka malującego stopami.

Wszystko było niezwykle wzruszające i pouczające.

Komitet  organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. ndzw. dr hab. Hanna Żuraw

Z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego: dr Dorota Sadowska

Członkowie:
mgr Marzanna Cieśla
mgr Marzenna Habib
mgr Elżbieta Lund
mgr Sylwia Łysakowska
mgr Anna Petryszyn
mgr Paulina Wierkowicz – Zawistowska

PROGRAM KONFERENCJI

Komitet naukowy:       Komitet honorowy:
 • prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kiwerski
 • prof. zw. dr hab. Amadeusz Krauze
 • prof. ndzw. dr hab. Jacek Błeszyński
 • prof. ndzw. dr hab. Joanna Głodkowska
 • prof. ndzw. dr hab. Beata Jachimczak
 • prof. ndzw. dr hab. Marek Konopczyński
 • prof. ndzw. dr hab. Beata Maria Nowak
 • prof. ndzw. dr hab. Bernadetta Szczupał
 • prof. ndzw. dr hab. Teresa Żółkowska
 • prof. ndzw. dr hab. Hanna Żuraw
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
 • prof. zw. dr hab. Jacek Hołówka
 • prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski
 • prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch
 • prof. zw. dr hab. Wiktor Rabczuk
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss
 • prof. ndzw. dr hab. Wiesław Ambrozik
 • prof. ndzw. dr hab. Leszek Korporowicz
 • prof. ndzw. dr hab. Irena Mudrecka
 • Prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, Ph.D.
 • prof. ndzw. dr hab. Irena Pospiszyl
 • prof. ndzw. dr hab. Stanisław Ruciński
 • prof. ndzw. dr hab. Mikołaj Winiarski
18.04.2012 - IV DZIEŃ TWÓRCZOŚCI RESOCJALIZACYJNEJ - RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

18 kwietnia 2012 roku J.M. prof. Marek Konopczyński wraz z dr hab. Beatą Marią Nowak uczestniczyli w „IV Dniu Twórczej Resocjalizacji – Razem można więcej”, konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy”, działającego przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

18 kwietnia 2012 roku J.M. prof. Marek Konopczyński wraz z dr hab. Beatą Marią Nowak uczestniczyli w „IV Dniu Twórczej Resocjalizacji – Razem można więcej”, konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy”, działającego przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Przedstawili tam swoje referaty. Co warto podkreślić, poznańska konferencja była szansą dla dr hab. Beaty Marii Nowak na pierwsze, po obronie rozprawy habilitacyjnej, wystąpienie konferencyjne. Gratulujemy!

Prof. Marek Konopczyński został zaproszony do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego podczas konferencji. W prelekcji podkreślił, że temat debaty jest mu szczególnie bliski.

– Nie przypuszczałem, że pojęcie, które stworzyłem – twórcza resocjalizacja – osiągnie tak twórczy i naukowy sukces. – rozpoczął.

Podczas przemówienia prof. Konopczyński, przedstawił swój sposób postrzegania procesu resocjalizacji. Ku zadowoleniu zgromadzonych gości podjął polemikę ze swoimi mistrzami resocjalizacji, obecnymi na auli Wydziału Studiów Edukacyjnych. Podkreślił, że wszystko, co będzie narzucane człowiekowi z zewnątrz, zmieni go, ale tylko na chwilę.

– Jeżeli resocjalizacja nie ma być siłowa, to jaka? Odpowiedzią na to pytanie jest idea twórczej resocjalizacji. Jest to propozycja rozwoju człowieka, towarzyszenie mu w poznawaniu świata, stymulowanie jego aktywności.

Prof. Konopczyński swoje przemówienie zakończył swoim rozumieniem pojęcia resocjalizacji:

– Należy zwrócić uwagę, że ponowna socjalizacja musi polegać na wzmacnianiu mocnych stron, a omijaniu słabych, a więc powinna sprowadzać się do rozwoju potencjałów człowieka. Każda działalność sportowa, teatralna, muzyczna to tylko pretekst do rozwoju. W tym jest zaklęta idea twórczej resocjalizacji.

Po wystąpieniu Rektora Pedagogium WSNS głos zabrała dr hab. Beata Maria Nowak, której zgromadzeni goście gratulowali uzyskania 17 kwietnia 2012 roku stopnia doktora habilitowanego. Na wstępie dr hab. Nowak podkreśliła, że jest zafascynowana ideą twórczej resocjalizacji, a cała jej współpraca z Pedagogium WSNS wiąże się z jej krzewieniem.

Jako przykład działań praktycznych, popartych naukowymi, dr hab. Beata Maria Nowak poinformowała gości konferencji o odnowieniu Teatru Scena Coda, który przygotowuje spektakl z osobami wykluczonymi społecznie.

– Taki teatr pozwala na zmianę sposobu postrzegania resocjalizacji. Łączy bowiem doświadczenie teatru zawodowego z ideami ponownej socjalizacji. – dodała dr hab. Beata Maria Nowak.

6.02.2012 - SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU

szkola_bezpiecznego_internetuW dniu 6 lutego 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, zorganizowana przez Fundację Kidprotect.pl oraz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie.

W dniu 6 lutego 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, zorganizowana przez Fundację Kidprotect.pl oraz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie.

Podczas konferencji prezentowano wyniki badań dotyczące zachowań dzieci i młodzieży w sieci, a także podkreślono konieczność budowania świadomości odnośnie bezpiecznych zachowań w Internecie, zaznaczając rolę policji w tym zakresie.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów ubarwił spektakl profilaktyczny o bezpieczeństwie w Sieci w wykonaniu Barbary Korytkowskiej, uczniów i absolwentów liceum ogólnokształcącego w Brwinowie oraz wychowanków Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną. Podczas wydarzenia zostały również wręczone wyróżnienia trzem szkołom, najbardziej aktywnym w ramach programu „Szkoła Bezpiecznego Internetu”.

15.11.2011 - WOLA DO WYCHOWANIA - PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

9PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie wraz z Fundacją Pedagogium, Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Fundacją Kidprotect.pl w dniu 15 listopada 2011 r. zorganizowali konferencję pt. ‚Wola do wychowania – przemoc rówieśnicza’.

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie wraz z Fundacją Pedagogium, Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Fundacją Kidprotect.pl w dniu 15 listopada 2011 r. zorganizowali konferencję pt. ‚Wola do wychowania – przemoc rówieśnicza’.

W czasie konferencji zostały poruszone następujące tematy:

 • Współczesna przemoc, a wirtualny świat
 • Nowe gry sieciowe i komputerowe a zachowanie agresywne nieletnich
 • Sprawca i ofiara
 • Profilaktyka – procedury – interwencja
 • Jak powstrzymać przemoc wobec dzieci – rola pracowników oświatowych

Celem konferencji było wyposażenie nauczycieli i osoby pracujące na co dzień z młodzieżą w aktualną wiedzę na temat przemocy rówieśniczej oraz przekazanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemu przemocy w szkole z uwzględnieniem przeciwdziałania cyberprzemocy.

26 - 27.09.2011 - WOLONTARIUSZE W PRAKTYCE TELEFONÓW ZAUFANIA I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO ON-LINE...

logo_erwInstytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium zrealizowali konferencję „Wolontariusze w praktyce telefonów zaufania i poradnictwa psychologicznego on-line”.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium zrealizowali konferencję „Wolontariusze w praktyce telefonów zaufania i poradnictwa psychologicznego on-line”.

Spotkanie odbyło się w dniach 26-27 września 2011 r. w siedzibie Pedagogium przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, pod patronatem honorowym Minister Jolanty Fedak.

Pomysł zorganizowania konferencji zrodził się w zespole Poradni Telefonicznej dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym 116123, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia. Odbywające się sporadycznie spotkania tzw. Federacji 116 (przedstawicieli organizacji prowadzących trzy istniejące w Polsce Telefony 116 – Itaki, Fundacji Dzieci Niczyje oraz IZP) ukazały potrzebę stworzenia forum wymiany doświadczeń pracowników organizacji oferujących pomoc psychologiczną w formule telefonicznej i on-line. W rozmowach osób zaangażowanych w koordynację projektów pomocowych jedną z częściej pojawiających się kwestii są wolontariusze – ich zaangażowanie, kompetencje – a także sposób koordynacji ich pracy. Konferencja jest odpowiedzią na potrzebę dzielenia się doświadczeniami, poszukiwania nowych rozwiązań i porównywania doświadczeń.

W czasie warsztatów i dyskusji panelowych pierwszego dnia konferencji przyjrzyeliśmy  się różnym aspektom funkcjonowania zdalnej pomocy psychologicznej i zaangażowania w nią wolontariuszy. Wśród prelegentów i panelistów znajdą się osoby od lat związane z obszarem telefonicznej i internetowej pomocy psychologicznej, m.in. Renata Durda z Niebieskiej Linii, dr Adam Kłodecki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krzysztof Kliszczyński ze Stowarzyszenia Lambda, Jakub Śpiewak z Fundacji Kidprotect.

Drugi dzień konferencji poświęcony był sytuacjom szczególnie trudnym w pracy wolontariusza – zagadnieniu kryzysów z jakimi zgłaszają się po pomoc Klienci. Wykład o kryzysach osobistych wygłosi dr Sylwia Kluczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej. O zagadnieniach związanych z kryzysem samobójczym opowiedział dr Włodzimierz Adam Brodniak z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Kwestie związane z etycznym aspektem interwencji wobec samobójcy przybliżył filozof i etyk prof. dr hab. Jacek Hołówka z WSNS Pedagogium. Dyskusja panelowa była okazją przyjrzenia się temu, w jaki sposób w telefonach zaufania radzimy sobie z trudnymi sytuacjami kryzysu suicydalnego. Kończące konferencję warsztaty poświęcone były zagadnieniu wspierania emocjonalnego wolontariuszy.

W konferencji wzięli udział pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji prowadzących telefony zaufania oraz poradnictwo psychologiczne on-line oraz studenci.

23.05.2011 - RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

8W dniu 23 maja 2011r. w siedzibie PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbyła się konferencja naukowa  dotycząca problematyki młodocianej prostytucji pt. „Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży”.

W dniu 23 maja 2011r. w siedzibie PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbyła się konferencja naukowa  dotycząca problematyki młodocianej prostytucji pt. „Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży”.

Na konferencji zostały poruszone tematy dotyczące Galerianek oraz systemu wartości współczesnej młodzieży, a także zaprezentowane prawne aspekty ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży oraz pracy diagnostycznej i terapeutycznej w tym zakresie.

Uczestnicy konferencji dyskutowali również nad czynnikami mającymi znaczący wpływ na podejmowanie przez młodzież ryzykownych zachowań seksualnych.

Swoje wystąpienia wygłosili znani i szanowani eksperci w zakresie poruszanej problematyki, a byli to m.in.:

 • prof. dr hab. Jacek Hołówka (etyk, wykładowca PEDAGOGIUM WSNS)
  Pan Profesor wygłosił prelekcję na temat: „Systemu wartości współczesnej młodzieży” twierdząc, iż „Młodzi ludzie często nie mają poczucia, że budują swoją tożsamość nie na trwale, a tylko na próbę. W tym kontekście bardzo ważne jest zapewnienie im właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego oraz intelektualnego. Wsparcie w tym zakresie powinna udzielać rodzina oraz szkoła.” Ponadto pan Profesor podkreślił, że brak wolnego czasu rodziców może mieć znaczący wpływ na ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży. „Niestety wszyscy bardzo dobrze wiemy o tym, że w wielu rodzinach rodzice nie są w stanie poświęcić należytej ilości czasu swoim dzieciom. Dobra rodzina musi mieć dla siebie czas, a wspólne zajęcia powinny być ciekawe, nietuzinkowe i dające szansę na wspólne przeżycia. To one najsilniej konstruują charakter młodego człowieka.”
 • prof. dr hab. Marek Konopczyński (Rektor PEDAGOGIUM WSNS)
  Pan Profesor podkreślił, iż „żyjemy w świecie zdominowanym przez seks”, a Internet oraz reklamy epatują seksem w celu przyciągnięcia do produktów i robienia zakupów.
 • Jakub Śpiewak ( Prezes Fundacji Kidprotect.pl)
  Pan Prezes wygłosił prelekcję pt: „To my wychowaliśmy galerianki”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że „pojawienie się oraz rozwój Internetu ułatwiły młodym ludziom dostęp do pornografii, a pedofilom poszukiwanie ofiar.”
 • sędzia Anna Maria Wesołowska
  Pani Sędzia w swoim wystąpieniu zaprezentowała „Prawne aspekty ryzykownych zachowań seksualnych – dzieci jako sprawcy i ofiary.”

Konferencję honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Organizatorzy:

PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie

Fundacja Kidprotect.pl

6 - 7.04.2011 - TOŻSAMOŚĆ GRUPOWA DEWIANTÓW A REINTEGRACJA SPOŁECZNA

tozsamoscW dniach 6 – 7 kwietnia 2011 roku w Busko-Zdroju odbyła się Konferencja Naukowa pt.’Tożsamość grupowa dewiantów a reintegracja społeczna’ zorganizowana we współpracy PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie – Zakładu Kryminologii i Nauk Penitencjarnych z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – Zakładem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

W dniach 6 – 7 kwietnia 2011 roku w Busko-Zdroju odbyła się Konferencja Naukowa pt.’Tożsamość grupowa dewiantów a reintegracja społeczna’ zorganizowana we współpracy PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie – Zakładu Kryminologii i Nauk Penitencjarnych z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – Zakładem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

W konferEncji udział wzięli wielcy profesorowie i przedstawiciele nauk pedagogicznych oraz wspaniali i znakomici wykładowcy PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie:

 • prof. zw. dr hab. Bronisław Urban
 • prof. zw. dr hab.Andrzej Bałandynowicz
 • prof. zw. dr hab.Kaziemierz Pospiszyl
 • prof. zw. dr hab.Krystyna Marzec-Holka
 • prof. zw. dr hab.Henryk Machel
 • prof. dr hab.Marek Konopczyński
 • prof. dr hab.Wiesław Ambrozik
 • prof. dr hab.Lesław Pytka
 • prof. dr hab. Jan Maria Stanik
 • prof. dr hab. Irena Pospiszyl
 • prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
11.02.2011 - NUMER ALARMOWY 112, A PIERWSZA POMOC

11Dnia 11 lutego 2011 roku w siedzibie Pedagogium WSNS w Warszawie odbyła się konferencja „Numer alarmowy 112, a pierwsza pomoc”.

Dnia 11 lutego 2011 roku w siedzibie Pedagogium WSNS w Warszawie odbyła się konferencja „Numer alarmowy 112, a pierwsza pomoc”.

Organizatorami konferencji są Europejskie Stowarzyszenie Numeru Ratunkowego (112), które w całej Unii Europejskiej przyczynia się do publicznej promocji i edukacji związanej z numerem 112 oraz portal edukacyjno – informacyjny znamibezpiecznie.pl.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele organizacji i firm zajmujących się nauczaniem pierwszej pomocy oraz ratowników medycznych, zajmujących się nauczaniem pierwszej pomocy oraz przedstawicieli mediów zainteresowanych tematyką promocji bezpieczeństwa oraz numeru alarmowego 112.

Program konferencji:

 • przywitanie uczestników przez organizatorów, (Michał Starosolski – Europejskie Stowarzyszenie Numeru Alarmowego, Artur Lipowicz – portal znamibezpiecznie.pl),
 • regulacje i działania Komisji Europejskiej dotyczące numeru 112 (Filip Skawiński – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce),
 • docelowy wygląd działania nr alarmowego w Polsce – etapy wdrażania (Marzenna Łabuszewska MSWiA),
 • historia tworzenia CPR, a współczesność (Artur Lipowicz portal znamibezpiecznie.pl), Wydawca STaC Sp. z o.o, NIP: 9492106386, REGON: 241109463; Sąd Rejonowy w Częstochowie – KRS nr 0000325259 Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.000,00 PLN – opłacony w całości prof. dr hab. Krystyn Sosada
 • transmisja Happeningu z Krakowa (Bartosz Noworyto – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie -Centrum Powiadamiania Ratunkowego),
 • jak można promować ideę numeru ratunkowego 112 w mediach społecznościowych (MarcinKosedowski ekspert ds. mediów społecznościowych),
 • promocja idei numeru alarmowego 112 w organizacjach pozarządowych na przykładzie doświadczeń Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” (Ryszard Fonżychowski Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo),
 • 112, a wiedza na jego temat wśród studentów łódzkich uczelni (Adam Gołuchowski – portal znamibezpiecznie.pl),
 • przerwa na kawę,
 • jak jest z numerem 112 w Polsce, czyli raport NIK w tej sprawie (Daniel Kuligowski – portal znamibezpiecznie.pl),
 • dyskusja,
 • nowoczesne sposoby nauczania i promowania pierwszej pomocy (Artur Lipowicz – portal znamibezpiecznie.pl),
 • ICE – czym jest i jaka jest wiedza na jego temat wśród łódzkich studentów (Adam Gołuchowski – portal znamibezpiecznie.pl),
 • pierwsza pomoc w oparzeniach (Michał Starosolski – Śląski Uniwersytet Medyczny),
 • dyskusja,
 • podsumowanie konferencji Artur Lipowicz.

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie www.znamibezpiecznie.pl/112

25.01.2011 - SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY

szkola_bezpiecznego_internetu25 stycznia 2011 roku w siedzibie PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych odbyła się konferencja  ‚Szkoła Bezpiecznego Internetu – osiągnięcia i perspektywy’.

25 stycznia 2011 roku w siedzibie PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych odbyła się konferencja  ‚Szkoła Bezpiecznego Internetu – osiągnięcia i perspektywy’.

Organizatorem konferencji była Fundacja Kidprotect.pl, partnerem merytorycznym firma Microsoft, a gospodarzem Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych prof. Marek Konopczyński.

W konferencji udział wzięłi zaproszeni goście:

 • prof. Marek Konopczyński – rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
 • Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
 • Lilla Jaroń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Mariusz Sokołowski – rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji
 • Jakub Śpiewak – prezes Fundacji Kidprotect.pl
 • Renata Durda, Katarzyna Lorecka, Łukasz Nowak, Dorota Zawadzka – przedstawiciele Rady Fundacji

Na konferencji swoje prelekcje wygłosili:

 • Jakub Śpiewak / Fundacja Kidprotect.pl – „Systemowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie”
 • dr Andrzej Garapich / Polskie Badania Internetu – „Prezentacja pierwszego, ogólnopolskiego badania aktywności dzieci w Internecie – eKid”
 • Aleksandra Kozubska / Grupa TP – „Edukacja z Internetem TP: Bezpieczeństwo w Internecie”
 • Agnieszka Wilczyńska / Portal NK.pl – „Bezpieczeństwo w trybie online”
 • dr Dominika Urbańska – Galanciak / Spidor / PEGI – „Zabawy kontrolowane. Jak bezpiecznie korzystać z gier wideo i online”
 • Marek Kosycarz / Microsoft – „Bezpieczny Internet – bezpieczne dziecko. Narzędzia i rozwiązania”
 • Michał Iwan / F – Secure – „Z archiwum F – czyli co czeka na dzieci w społecznościowej sieci”
 • Joanna Szymczak / Klub Przeciwko Cyberprzemocy „SofA” – „Działaność Szkolnego Klubu Przeciwko Cyberprzemocy „SofA”
15 -16.11.2010 - OPTYMALIZACJA ZASAD I FORM ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO I RESOCJALIZACYJNEGO W MŁODZ...

W dniach 15-16 listopada 2010 roku odbyła się konferencja pt. „Optymalizacja zasad i form oddziaływania wychowawczego i resocjalizacyjnego w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych” zrealizowana przez Pracownię Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

W dniach 15-16 listopada 2010 roku odbyła się konferencja pt. „Optymalizacja zasad i form oddziaływania wychowawczego i resocjalizacyjnego w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych” zrealizowana przez Pracownię Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem konferencji było zapoznanie wszystkich dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) z efektami prac Zespołu Eksperckiego w okresie od kwietnia do września br., zajmującego się optymalizacją systemu resocjalizacji nieletnich w obszarze edukacji, a także potrzeba bliższego zapoznania dyrektorów MOW ze zmianami przepisów prawnych w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W konferencji wziął udział pan prof. nzw. dr hab. Marek Konopczyński Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Pan Rektor wygłosił referat na temat „Istoty procesu resocjalizacji, terapii, opieki i wychowania w kontekście zaburzeń przejawianych przez dzieci i młodzież.”

10.04.2013 - V DZIEN TWORCZEJ RESOCJALIZACJI

reso_3bW dniu 10 kwietnia br. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już po raz piąty organizował konferencję naukową poświęconą problemom współczesnej resocjalizacji.

Konferencja pod nazwą „V Dzień Twórczej Resocjalizacji” to już tradycja na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Co roku uczestniczą w niej najwybitniejsi specjaliści, teoretycy i praktycy, z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarystyki jak i profilaktyki.

W dniu 10 kwietnia br. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już po raz piąty organizował konferencję naukową poświęconą problemom współczesnej resocjalizacji.

Konferencja pod nazwą „V Dzień Twórczej Resocjalizacji” to już tradycja na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Co roku uczestniczą w niej najwybitniejsi specjaliści, teoretycy i praktycy, z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarystyki jak i profilaktyki.

Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby zwiększyć skuteczność działań resocjalizacyjnych. Wśród gości i prelegentów byli przedstawiciele uczelni wyższych z Poznania i Warszawy, organizacje pozarządowe, jednostki penitencjarne oraz inne instytucje zajmujące się resocjalizacją.

Tegorocznym tematem konferencji była diagnoza, jako podstawa wszelkich oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych.

Gościem specjalnym konferencji był m.in. Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie prof. nadzw. dr hab. Marek Konopczyński oraz Roberta Cotterella -Senior Probation Service at South Yorkshire Probation Trust.

PROGRAM KONFERENCJI

16.04.2013 - MITY O WYCHOWUJĄCEJ SZKOLE - TRYPTYK EDUKACYJNY CZ. I

pedagogiumSerdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wychowawców wszystkich typów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych na pierwszą część konferencji „Mity o Wychowującej Szkole”, która odbędzie się 16.04.2013 w Pedagogium WSNS w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wychowawców wszystkich typów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych na pierwszą część konferencji „Mity o Wychowującej Szkole”, która odbędzie się 16.04.2013 w Pedagogium WSNS w Warszawie.

 • W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania?
 • Czy wszystkie są  realne i możliwe do osiągnięcia?
 • Na ile  system oświatowy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia?

Na te i inne postawione pytania chcemy wspólnie  poszukać odpowiedzi  w ramach Tryptyku Edukacyjnego  zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie i Pedagogium  Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. Przewidujemy trzy – każda trwająca jeden dzień – debaty tematyczne  poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Debata Pierwsza: Mity o wychowującej szkole
 2. Debata Druga:  Mity o współpracy szkoły z rodziną
 3. Debata Trzecia: Mity o szkole edukującej

Zajęcia poprowadzą sławy myśli pedagogicznej: prof. dr hab. Marek Konopczyński i prof. dr hab. Beata Maria Nowak,  a część warsztatową – znani i cenieni w środowisku oświatowym praktycy.
Spotkania będą miały charakter dyskusji zakończonej konstruktywnymi wnioskami, które w trakcie części warsztatowej konferencji przerodzą się w realne rozwiązania możliwe do przeniesienia na grunt szkolny.

Program części I – Mity o wychowującej szkole:

10.00 Oficjalne otwarcie Konferencji,
prezentacja celów Konferencji,
przywitanie zaproszonych gości – Prof. dr hab. Marek Konopczyński
10.15 – 11.00„Kilka mitów o wychowaniu instytucjonalnym” – prof. dr hab. Marek Konopczyński
11.00 – 11.45„Czy szkoła naprawdę edukuje? – prof. dr hab. Beata Maria Nowak
11.45 – 12.00Dyskusja  podsumowująca
12.00 – 12.15„Szkoła kreatywnych wychowawców Pedagogium” – mgr Michał Sieradzan
12.45 – 14.30część warsztatowa: do wyboru jeden warsztat.
14.30 – 15.00podsumowanie i zakończenie konferencji