Zaznacz stronę

KOMISJA STYPENDIALNA

 

 

 

 

Termin składania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z załącznikami można składać w czasie dyżurów Komisji Stypendialnej w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30.09.2018 r.

Przyjmowane będą tylko wnioski kompletne.

Ogólne informacje o stypendiach przyznawanych przez MNiSW na rok akademicki 2018/2019

O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może ubiegać się
nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Uwaga! Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę
na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra
lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku:

 1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane
  od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2018 r.
 2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane
  pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r.
 3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 2. udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 3. udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy
  z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 4. autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub  wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego
   na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa
   z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo
   do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 5. referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 6. nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 1. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych
  w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 2. autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego
   na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 3. nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym,
  w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw – o wysokiej randze
  lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

 1. zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata
   lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta:

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – bezpośrednio rektorowi uczelni. Termin przedstawiania kandydatur do stypendium określa uczelnia. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Tryb składania wniosków przez uczelnie:

Stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi pozytywnie zaopiniowane wnioski w terminie do 15 października 2018 r.

Wysokość i liczba stypendiów ministra:

Wysokość stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.

(opracowano na podstawie informacji zawartej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Stypendium rektora dla najlepszych studentów a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zgodnie z art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców,
a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych UE.

Szczegółowe informacja wraz z plikami do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

www.nauka.gov.pl informacja na temat stypendiów

 

 

 

 

 

Kredyty studenckie w roku akademickim 2018/2019

O kredyt mogą ubiegać się studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia oraz kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu będą przyjmowane w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w niżej wymienionych bankach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta potwierdzone ważną legitymacją studencką. W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Szczegółowe informacje o kredytach studenckich w roku akademickim  2018/2019 wraz z plikami do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018-2019.

 

 

 

Facebook