KOMISJA STYPENDIALNA

 • Wnioski stypendialne na semestr zimowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 16 sierpnia 2017 r.

Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki.

Równocześnie informujemy, że student ma prawo złożyć wniosek o stypendium socjalne/ specjalne dla osób niepełnosprawnych w każdym czasie roku akademickiego. Wnioski takie są również rozpatrywane. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku stypendium przyznawane jest od miesiąca złożenia (jeśli wniosek wpłynie do 10 dnia danego miesiąca) lub od miesiąca kolejnego (jeśli wniosek jest złożony po 10 dniu miesiąca).

Do każdego wniosku należy dołączyć wypełniony – zał. 14

Termin składania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z załącznikami można składać w czasie dyżurów Komisji Stypendialnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r.

Przyjmowane będą tylko wnioski kompletne.

Ogólne informacje o stypendiach przyznawanych przez MNiSW na rok akademicki 2016/2017

O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Uwaga! Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku:

 1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2016 r.
 2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2016 r.
 3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2016 r.

Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 2. udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 3. udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 4. autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub  wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 5. referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 6. nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 1. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 2. autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 3. nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw – o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

  1. zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:
   • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
   • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
   • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
   • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
   • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
  2. zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
   • uniwersjadzie,
   • akademickich mistrzostwach świata,
   • akademickich mistrzostwach Europy,
   • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta:

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – bezpośrednio rektorowi uczelni. Termin przedstawiania kandydatur do stypendium określa uczelnia. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Tryb składania wniosków przez uczelnie:

Stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi pozytywnie zaopiniowane wnioski w terminie do 15 października 2016 r.

Wysokość i liczba stypendiów ministra:

Wysokość stypendium nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów.

(opracowano na podstawie informacji zawartej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Szczegółowe informacja wraz z plikami do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.nauka.gov.pl informacja na temat stypendiów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zgodnie z art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Kredyty studenckie 2016/17

Aktualne informacje o kredytach studenckich w roku akademickim  2016/17 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Facebook