Instytut Studiów Wschodnich

 

Kim jesteśmy?

Instytut Studiów Wschodnich został powołany do życia  przez Senat Pedagogium WSNS w roku 2018  jako jednostka wewnątrz uczelniana o charakterze naukowo – badawczym.

Inicjatywa powołania Instytutu wynikała z potrzeby myślenia o strategii rozwoju Uczelni w kategoriach rynkowych gdzie głównymi determinantami są transfer wiedzy, innowacji i technologii.

Tym samym włączenie wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego oraz globalnego w proces kształcenia na poziomie akademickim wynika z misji, wizji i strategii Uczelni.

Umiędzynarodowienie jest dla polskich uczelni wyższych jednym z kluczowych wyzwań strategicznych w XXI w.

Co robimy?

Działalność Instytutu opiera się na w schemacie B+R+I (badania + rozwój + innowacje) w następujących obszarach:

      Obszar badań naukowych: Realizujemy międzynarodowe projekty naukowe w formie konferencji naukowych, wyjazdów studyjnych w ramach mobilności akademickiej. Umożliwiamy wprowadzenie mechanizmów wspomagających rozwój badań naukowych oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez publikowanie ich dorobku naukowego w uznanych czasopismach międzynarodowych.

      Obszar innowacji: Tworzymy sprzyjające warunków dla rozwoju innowacji w czterech podstawowych typach innowacje procesowe, produktowe, marketingowe i organizacyjne.

      Obszar rozwoju: Wdrażamy mechanizmy i procesy z zakresu rozwoju międzynarodowych platform do nauczania na odległość, uczenia się przez całe życie będących w zarządzaniu naszych partnerów z Ukrainy, Gruzji, Litwy, Łotwy i Estonii.

      Obszar współpracy: Prowadzimy z powodzeniem międzynarodową współpracę naukową z naszymi partnerami z krajów Europy Wschodniej w szczególności z Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Bułgarii, Czech i ze Słowacji.

 

Zapraszamy do współpracy!