ART-Therapy Center jest pozainstytutową jednostką organizacyjną PEDAGOGIUM – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, działającą na podstawie statutu Pedagogium i niniejszego regulamin. Art-Therapy organizuje zajęcia, kursy, szkolenia, warsztaty, w formie stacjonarnej  i online według przyjętych zasad w szczegółowej organizacji podmiotu. W ramach działań Art-Therapy jest także popularyzowanie wiedzy, na zasadzie między innymi otwartych zasobów. W ramach Centrum przewiduje się organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów itd. W ramach Art-Therapy, w oparciu o jego działalność dydaktyczną i innowacyjną, realizowane będą także badania naukowe. W Centrum organizuje się zajęcia artterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.