STYPENDIA

 

STYPENDIA

Regulaminy i akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85.) – pobierz plik (zawarte w niej przepisy o pomocy materialnej obowiązują od 01.10.2019 r.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz.1669.) – pobierz plik

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018 r. poz.2220.) – pobierz plik 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 658) – pobierz plik

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.09.2021 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.      

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł. 

Dokumenty