ZARZĄDZENIE Nr2/ V/18-19
REKTORA PEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH
W WARSZAWIE
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie Dnia Rektorskiego

Na podstawie §18 ust la Statutu Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zarządzam Dzień Rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – w dniu 26.05.2019 r. dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
2. Dzień 26.05.2019 jest dniem wolnym od pracy – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 2