Pedagogika Społeczna

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna”  /ISSN 1642-672X/

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna”  jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.: a) środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych, b) wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia, c) formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych, d) wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania).

            Misją kwartalnika jest: a) działanie na rzecz rozwoju teorii, metodologii oraz praktyki pedagogiki społecznej, b) inspirowanie i wprowadzanie nowych idei oraz rozwiązań edukacyjnych, a także wskazywanie nowych pól pracy pedagogicznej, c) budowanie różnych form współpracy naukowej i wymiany wyników badań, d) integracja krajowych i międzynarodowych środowisk pedagogów społecznych.

            W kwartalniku publikują autorzy zarówno z czołówki uniwersyteckiej kraju, uznane autorytety naukowe, jak i adepci badań pedagogicznych, a obok pedagogów także przedstawiciele nauk pokrewnych, zwłaszcza – socjologowie, politycy społeczni oraz psychologowie. Pismo jest adresowane również do szerokiego grona praktyków, m.in.: nauczycieli, wychowawców i opiekunów, pracowników socjalnych, działaczy społeczno-samorządowych, osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.

 

The "Social Pedagogy " quarterly is a scientific journal which theme areas focus on issues such as: a) the local determinants of educational and cultural processes,  b) the impact of socio-cultural living conditions on human development in different life phases, c) the forms and methods to support the development of individuals, as well as mobilizing social groups and communities, d) selected socio-educational phenomena (such as: family up-bringing, school functioning in the community, institutions of care and social work helping the child and family, volunteering and third sector institutions, social inclusion and exclusion, socio-cultural animation, global education, history of care and education).

Our mission is: a) to promote the development of the theory, methodology and practice of social pedagogy, b) to inspire and introduce the new ideas and educational solutions, as well as to identify new fields of pedagogical work, c) to build various forms of scientific cooperation and exchange of research results, d) to integrate domestic and international scientific communities of social pedagogues.

The journal is a publishing platform for authors from the country's leading universities, recognized scientific authorities and people starting their socio-educational research.The journal is dedicated not only to social pedagogues but also to representatives of interdisciplinary sciences interested in socialization and education. We welcome contributions from fellow disciplines such as sociology, social politics and social psychology.

The journal is also addressed to a wide range of practitioners, including: teachers, educators and caregivers, social workers, social activists and local government representatives, people employed in non-governmental organizations.

 

W roku 2005 w dowód uznania dla poziomu czasopisma, Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, objął kwartalnik swoim patronatem.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie danych “The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” – CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-46df698d-7489-4572-9bed-392b03c406aa

 

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach kwartalnik Pedagogika Społeczna uzyskał 6 punktów.

 

Redakcja/Editorial

Wioleta Danilewicz (Zastępca redaktora naczelnego/Deputy Editor ), Ewa Jarosz (Zastępca redaktora naczelnego/Deputy Editor), Izabela Kubicka (Sekretarz redakcji/Editorial Manager), Michał Kwiatkowski (Redaktor statystyczny/Statistical Editor), Agnieszka Naumiuk (Sekretarz redakcji/Editorial Manager ), Anna Odrowąż-Coates (Redaktor językowy w zakresie języka angielskiego/Editor in English Language), Dorota Sadowska (Redaktor językowy w zakresie języka niemieckiego/Editor in German Language), Barbara Smolińska-Theiss (Zastępca redaktora naczelnego/Deputy Editor), Wiesław Theiss (Redaktor naczelny/Editor in Chief)

 

Redaktorzy tematyczni/Associate Editors

Wioleta Danilewicz, Ewa Jarosz, Marek Konopczyński, Jan Niewęgłowski, Tadeusz Pilch, Barbara Smolińska-Theiss, Mirosław Sobecki, Ewa Syrek, Wiesław Theiss, Mikołaj Winiarski

 

KONTAKT:

Redakcja kwartalnika „Pedagogika Społeczna”
PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

tel. (22) 620 76 54, fax. (22) 826 4817
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Komitet i Zespół Redakcyjny Wymogi formalne dla autorów
STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW Zasady recenzowania artykułów  

 

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie jest szkoła wyższą z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 365. Działalność Uczelni rozwija dorobek Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej funkcjonującej w latach 2004-2009.