kontaktheadbutton bkarierheadbutton pocztaheadbutton wuczelnia

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Aktualności

Written on 01/12/2016, 15:10 by s.kurowski
seminarium-naukowe-w-ramach-projektu-budowa-systemu-informatycznego-wspierajacego-komunikacje-w-policji-i-innych-sluzbach-podleglych-msw-w-aspekcie-bezpieczenstwa-wewnetrznego-2
Written on 16/11/2016, 22:11 by s.kurowski
porozumienie-w-sprawie-organizacji-praktyk-studenckich
Written on 16/11/2016, 21:51 by s.kurowski
seminarium-naukowe-w-ramach-projektu-budowa-systemu-informatycznego-wspierajacego-komunikacje-w-policji-i-innych-sluzbach-podleglych-msw-w-aspekcie-bezpieczenstwa-wewnetrznego
Written on 16/11/2016, 20:29 by s.kurowski
warsztaty-rysowania-storyboardu-filmowego-oraz-pokaz-filmow-animowanych
Written on 15/11/2016, 13:23 by admin
projekt-informatyczny-wspierajacy-komunikacje
Written on 07/11/2016, 20:40 by s.kurowski
warsztaty-metoda-castillo-moralesa

Nasza działalność:

Slide background
Slide background
Slide background

Społeczność

Nr 4 (50), rok XII 2013

 

Nr 3 (49), Rok XII 2013

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 3 (49), Rok XII 2013

 

Słowo wstępne

 

Tadeusz Pilch
Pokolenie – wymiar osobowy i społeczny
(Generation – personal and social dimension)

Jerzy Modrzewski
Dynamika projekcji biograficznych w społeczeństwie późnej nowoczesności
(Dynamics of biographical projections in late modernity society)

Wiesław Theiss
Stary człowiek – autobiograficzna perspektywa Jana Szczepańskiego
(Senior citizens – an autobiographical perspective of Jan Szczepanski)

Kamilla Łaguna-Raszkiewicz
Pamięć społeczna miasta – bogactwo znaczeń i sensów dla edukacji
(„Social memory of city – many senses and meanings for education”)

Danuta Uryga
Funkcjonowanie rad szkoły. Wnioski z badań
(Everyday life of the school council. Conclusions from the study)

Anna Odrowąż-Coates, Justyna Stańczak
Strategie edukacyjne rodziców z klas średnich w Polsce i Arabii Saudyjskiej
(Educational strategies of middle class parents in Poland and in Saudi Arabia)

Katarzyna Segiet, Kamila Słupska
Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju młodego pokolenia.
(The changes in modern family and their influence on youth development)

Maria Wołodko-Pająk
Młodociane rodzicielstwo w perspektywie socjopedagogicznej
(Adolescent parenthood in social and pedagogical perspective)

Katarzyna Mróz-Tomasiak
Obraz ojcostwa w świetle analiz teoretyczno-empirycznych
(An image of fatherhood in order to theoretical and empirical research)Nr 2 (48), Rok XII 2013

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 2 (48), Rok XII 2013

 

Słowo wstępne

 

Marta Wiatr
Rodzina jako środowisko uczące się
(The family as a learning environment)

Mikołaj Winiarski
Współpraca rodziców i nauczycieli – perspektywa kontynuacji i zmiany
(Parent-teacher collaboration: Continuity and change perspective)

Wiesław Theiss
Katolicka praca społeczno-wychowawcza. Szkic zagadnienia
(Catholic socio-educational work. Notes on the issue)

Agata Cudowska, Agata Butarewicz
Wolontariat Europejski i jego recepcja w Polsce
(European voluntary service and its perception in Poland)

Mirosław Górecki
Wolontariat w organizacjach pozarządowych w Polsce
(Volunteering in non-governmental organizations in Poland)

Ewa Wysocka
Agresja w młodym pokoleniu – teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje
(Aggression in the young generation – theoretical and empirical exemplifications)

Edyta Januszewska
Imigranci i uchodźcy w Danii – perspektywa badacza
(Immigrants and refugees in Denmark - a researcher's perspective)

Piotr Konieczny
Obchody Roku Janusza Korczaka w Ameryce Łacińskiej
(The Year of Janusz Korczak nn Latin America)Nr 1 (47), Rok XII 2013

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 1 (47), Rok XII 2013

 

Słowo wstępne

 

Alina Szczurek-Boruta
Edukacja międzykulturowa na Śląsku Cieszyńskim
(Intercultural education in Cieszyn Silesia)

Danuta Lalak
Biografia środowiska – na styku klasycznej biografii i badań terenowych
(Biography of social environment – at the border between classical biography and etnography)

Anna Odrowąż-Coates
Kobieta za zasłoną kodów kulturowych Arabii Saudyjskiej
(A woman behind cultural codes of Saudi Arabia)

Marek Sass
Edukacyjna i animacyjna rola badań (mikro)historycznych
(Educational and activating role of microhistorical studies)

Zbigniew Babicki
Sytuacja dziecka w Rwandzie – zarys problematyki
(The situation of a child in Rwanda – outline of issue)

Paweł Zieliński
Syntetyczny obraz edukacji w Wietnamie w ujęciu diachronicznym
(A picture of education in Vietnam)Nr 4 (46), Rok XI 2012

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 4 (46), Rok XI 2012

 

Słowo wstępne

 

Wiesław Theiss
„Dziecko to człowiek”.Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka
(„The child is a human being” – the educational heritage of Janusz Korczak)

Danuta Borecka-Biernat
Postawy rodzicielskie a strategie rozwiązywania konfliktów społecznych przez młodzież
(Parental attitudes and strategies of young people in social conflict situations)

Agnieszka Naumiuk
Pedagog społeczny – animator zmian w środowisku
(Social pedagogue – animator of changes in the community)

Agnieszka Olczak
Zabawa i umowa – nierozerwalny duet w wychowaniu dzieci ku demokracji
(A play and a contract  –  inseparable duo in children education to democracy)

Andrzej Dakowicz
Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych
(Emotional family relationships in married and unmarried couples)

Dagmara Dobosz
Ślub, rozwód, kohabitacja – w opinii Polek i Brytyjek
(Marriage, divorce, cohabitation – at the opinion of Polish and British women)

Marzena Ruszkowska
Powodzenia i niepowodzenia w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym rodzin zastępczych
(Successes and failures in care and educational work of foster families)Nr 3 (45), Rok XI 2012

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 3 (45), Rok XI 2012

 

Słowo wstępne

 

Beata Maria Nowak
Rola zasobów rodzinnych w przezwyciężaniu kryzysu wieloproblemowego
(The role of family resources in overcoming a multi-problem crisis)

Marta Kulesza
Konstruktywistyczne i socjoekologiczne korzenie poradnictwa i diagnozy psychopedagogicznej zorientowanej na zasoby
(Constructive and ecological origination of guidance and psychopedagogical diagnose focused on resources)

Anna Odrowąż-Coates
Wpływ wahhabistycznego przesłania religijnego na program nauczania w saudyjskich szkołach publicznych
(How the Wahhabi-based religious message influences the education system in Saudi Arabia)

Jolanta Biała
Podejście zintegrowane w badaniach monograficznych jako paradygmat badań nad zjawiskiem sieroctwa
(The role of intergrated approach in the study on orphans)

Mirosława Czerniawska
Czy wartość „wolność” determinuje postawy wobec wolności politycznej i osobistej?
(Does value ‘freedom’ determine attitudes towards political and personal freedom)

Marek Smulczyk, Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec
Czynniki warunkujące zachowania zawodowe nauczycieli
(Factors influencing teachers’ professional behavior)

Dagmara Dobosz
Aspiracje zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny – o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety (badania własne)
(The professional ambitions versus duties in the face family - about conflict of social roles performed by woman ( the own study))Nr 2 (44), Rok XI 2012

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 2 (44), Rok XI 2012

 

Słowo wstępne

 

Ewa Jarosz

Czy prawo zmienia społeczną rzeczywistość? Obraz działań lokalnych wobec problemu przemocy nad dzieckiem w rodzinie po nowelizacji prawa
(Can the law change the reality? The Picture of local activity to the problem of violence against children within a family after reforming the law)

Renata Małgorzata Ilnicka

Profilaktyka w szkole – kwestie teoretyczne i praktyczne
(Prevention at school – theoretical and practical issues)

Anna Maria Jeznach

Uwagi o dysfunkcjonalności szpitali, dehumanizacji medycyny i etosie zawodowym pielęgniarek
(Brief considerations on dysfunctional hospitals, the dehumanisation of medicine and the professional ethos of nurses)

Karina Leksy

Kultura popularna a styl życia – konteksty edukacyjne
(Popular culture versus life style – educational context)

Anna Odrowąż-Coates

Saudyjskie osiedla grodzone a podziały społeczne
(Gated communities in the Kingdom of Saudi Arabia, expression of raial, cultural and financial divide in modern Islamic society)

Katarzyna Odyniec

Zapełnianie pustki społecznej czyli działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce
(Filling the social emptyness: about the activities of Local Initiatives' Association in Żeszczynka)

 

Anna Cisińska

Miejska Pracownia Przyrodnicza dla dzieci w Łodzi w latach 1921-1938
(Municypal Laboratory of Nature Study for Children in Łódź in the years 1921-1938)Nr 1 (43), Rok XI 2012

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 1 (43),

Rok XI 2012

 

Ewa Bobrowska

Podmiotowość społeczna a animacja. Uwagi na marginesie najnowszych raportów o kulturze

Jolanta Muszyńska

Od regionu do lokalności- ku społeczeństwu obywatelskiemu

Bożena Matyjas

Trauma dzieciństwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy

Paulina Forma

Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole

Kamil Tomaszewski

Pedagogika ulicy naprzeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Małgorzata Kostrzyńska

Instytucjonalne próby "udomowienia" bezdomnego - analiza relacji bezdomny - instytucja z perspektywy podmiotów badanychNr 3-4 (41-42), Rok X 2011

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 3-4 (41-42),

Rok X 2011

 

Tadeusz Pilch

Refleksje nad istotą i przemianami wspólnoty

Mikołaj Winiarski

Edukacja w środowisku lokalnym

Janusz Surzykiewicz

Przestrzenno-społeczna orientacja w pedagogice społecznej i pracy socjalnej (wybrane koncepcje i doświadczenia)

Teresa Wilk

Kreowanie bezpiecznej rzeczywistości w przestrzeni społecznej z wykorzystaniem form teatralnych

Wiesław Theiss

Świetlica socjalno-wychowawcza w środowisku bezrobotnych Torunia (1931-1932). W kręgu katolickiej pracy społecznej.

Dorota Jaworska-Matys

O byciu Polakiem na Litwie w narracjach członków społeczności polskich szkół

Marek Lirek

Polacy na Ukrainie. Współczesna rodzina polska z rejonu Mościsk

Kamila Łaguna-Raszkiewicz

Białostockie przedwojenne gimnazja jako przykład wieloetnicznej społeczności. Wspomnienia absolwentów

Marek Sass

Animacja miejsca – miejsce animacji: (nie)zapomniana stacja Pruszcz Bagienica

Mikołaj Winiarski

Przestrzeo opiekuoczo – socjalna w pedagogice społecznej – propozycje do siatki pojęciowej

Bohdan Skrzypczak

Odkrywanie pedagogiki społecznej – w stronę pedagogiki laboratorium społecznego

Wojciech Gola

Relacja organizacji pozarządowych z sektorem publicznym. Promocja aktywności społecznej czy upaostwowienie trzeciego sektora

Anna Odrowąż-Coates

Zderzenie kultur: ja jako Inny. Notatki z dziennika obserwacji

 

Nr 2 (40), Rok X 2011

Streszczenia artykułów

 

 

Nr 2 (40), Rok X 2011

 

Barbara Smolińska Theiss
Praca socjalna w Niemczech – patchwork środowiskowych idei i działań.
Arkadiusz Żukiewicz
Koncepcja Action Research i jej znaczenie w procesach poznawania i przetwarzania rzeczywistości życia ludzkiego . Rozważania z perspektywy pedagogiki społecznej.
Anna Perkowska-Klejman
Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna.
Miroslav Juzl
Miejsce penitencjarystyki w systemie nauk społecznych . Penologia a penitencjarystyka.
Ewa Kantowicz
Rola Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w kreowaniu kultury profesjonalizacji pracy socjalnej.
Mirosława Czerniawska
Za jaką wolnością i równością jesteśmy? Analiza porównawcza postaw studentów diagnozowanych w roku 2003 i 2008.
Ewa Jarosz
Rozwój problematyki dziecka krzywdzonego w nauce.
Joanna Góźdź
Osobowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia od Internetu.
Barbara Smoter
Poza siecią = poza społeczeństwem? O wykluczeniu cyfrowym z perspektywy działań szkoły.
 

Nr 1 (39), Rok X 2011

Streszczenia artykułów

 

 

 

Nr 1 (39), Rok X 2011

 

Słowo wstępne

Mirosław Sobecki
Pedagogika społeczna a edukacja międzykulturowa. Na drodze ku synergii.
Renata Doniec
Rodzina w poszukiwaniu intymności. Na przykładzie przemian modelu rodziny.
Wioleta Danilewicz
Kontrowersje wokół wizerunku rodziny migracyjnej.
Ewa Jarosz
Instytucjonalizacja i profesjonalizacja na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Bożena Matyjas
Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole.
Paulina Forma
Funkcjonowanie dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole.
Beata Maria Nowak
Rodzina zagrożona kryzysem i funkcjonująca w warunkach kryzysu.
Bożena Majerek
Między rezygnacją a kreatywnością. Nowy portret młodego pokolenia.
Monika Siuchta
„Bycie w świecie”. Sposoby radzenia sobie z normą heteroseksualną i funkcjonowania w rzeczywistości hetero normatywnej.
Beata Kwasieborski
Stowarzyszenie
jako przykład lokalnej polityki prewencyjnej we Francji.
 
2010  
 

Nr 3-4 (37-38), Rok IX 2010

Słowo wstępne

Nr 2 (36), Rok IX 2010

 

"Zagrożona młodość. (...)"

Słowo wstępne

 

Nr 1 (35), Rok IX 2010

Słowo wstępne

 

2009

  
 

Nr 3/4 (33/34), Rok VIII 2009

Streszczenie

 

Nr 2 (32), Rok VIII 2009

Streszczenie

 

Nr 1 (31), Rok VIII 2009

Streszczenie

 

2008

  
 

Nr 4 (30), Rok VII 2008

Streszczenie

 

Nr 3 (29), Rok VII 2008

Streszczenie

 

Nr 2 (28), Rok VII 2008

Streszczenie

 

Nr 1 (27), Rok VII 2008

Streszczenie

Partnerzy

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

Interdisciplinary Centre for Business Studies

Ad Verbum

Drama Way

Fundacja Pedagogium

Szkoła Aktorska Machulskich

NASK

Służba Więzienna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Fundacja Sławek

Rzecznik Praw Dziecka