Studia I stopnia w Warszawie

 

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych przygotowują do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Kształcenie oparte jest na koncepcji Twórczej Resocjalizacji, rozumianej jako poszukiwanie i rozwijanie potencjałów rozwojowych u osób nieprzystosowanych społecznie i w ten sposób kreowania u nich alternatywnych parametrów tożsamości. Przykładem ilustrującym praktyczne stosowanie Twórczej Resocjalizacji jest m. in. kampania „Tatuaże Wolności”, polegające na zmianie starych tatuaży przestępczych na nowe, o której pisały polskie i zagraniczne media (ponad 400 tys. wyświetleń na portalu youtube.com).

Studia te dają uprawnienia pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych.

Istotą kształcenia na tym kierunku jest powiązanie przekazywanych studentom treści teoretycznych z praktyką pedagogiczną i wychowawczą. Studenci na specjalności resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych otrzymują rzetelną i profesjonalną wiedzę  z zakresu wielu nauk, takich jak: pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia, prawo, polityka społeczna. Oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej w ramach przedmiotów specjalnościowych studenci przyswajają wiedzę oraz umiejętności związane z realizacją konkretnych projektów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i socjalnych. Absolwent potrafi także rzetelnie spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia mu świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej, czy studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Miejsca pracy to m.in

 • Placówki wsparcia dziennego:
  • ogniska wychowawcze
  • świetlice środowiskowe
  • świetlice szkolne
  • kluby osiedlowe
  • kluby młodzieżówe.
 • Placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze)
 • Szkoły (pedagog szkolny)
 • Policja
 • Ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki socjoterapii
 • Zakłady poprawcze
 • zakłady karne
 • Schroniska dla nieletnich
 • Areszty śledcze
 • Inspektoraty ds. nieletnich
 • Kuratela sądowa (dla nieletnich i dla dorosłych)
 • Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą
 • Ośrodki leczenia uzależnień
 • Placówki socjalizacyjne (domy dziecka)
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • Metoda Teatru Resocjalizacyjnego (MTR):
 • Technika Kreatywności Interpersonalnej, Plastycznej i Mizycznej
 • Metoda Resocjalizacji przez Sport (MRS):
 • Technika Kreatywności Fizyczno-Ruchowej
 • Technika Kreatywności Kooperatywnej
 • organizowanie pracy resocjalizacyjnej poprzez utworzenie i poprowadzenie specjalistycznej działalności teatralnej, sportowej, plastycznej, muzycznej  z elementami  socjoterapeutycznymi czy psychodramatycznymi;
 • diagnozowania predyspozycji i umiejętności; diagnozowania talentów;
 • opisywania uzyskanych efektów i prognozowania tendencji;
 • opracowywania   autorskich   scenariuszy   i   programów   profilaktycznych   i resocjalizacyjnych.
 • stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn określonych zaburzeń w przystosowaniu społecznym oraz na tej podstawie stawiania trafnych prognoz pedagogicznych,
 • włączania się w istniejące lub tworzenia własnych projektów i programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych,
 • nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami samorządowymi, sądami, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczy mi itp. w celu optymalizacji realizowanego procesu wychowawczego.
Edukacja dla Bezpieczeństwa

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Student kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja dla bezpieczeństwa zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Poza realizacją specjalistycznych przedmiotów teoretycznych, szczególny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne prowadzone przez przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych, takich jak: wojsko, policja, czy Służba Więzienna (m.in. generałowie, oficerowie oraz pracownicy naukowi zajmujący się bezpieczeństwem publicznym i obronnością). Dzięki temu absolwenci tej specjalności są w sposób profesjonalny i rzetelny przygotowani do pracy w instytucjach rządowych, pozarządowych oraz w szkołach gimnazjalnych na stanowisku nauczyciela.

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w instytucjach wychowawczych i edukacyjnych, stosownie do istniejących regulacji prawnych, a w szczególności jest przygotowany do szeroko rozumianej działalności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, w tym realizacji zagadnień dotyczących samoobrony i obrony przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju i wojny, a także udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:

 • rządowych i samorządowych instytucjach proobronnych,
 • pionach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • strukturach wojskowych jako pracownik cywilny,
 • pionach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • przedsiębiorstwach i firmach działających w kraju,
 • w szkołach gimnazjalnych jako nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku opiekuńczo-wychowawczej mają za zadanie przygotowanie wysoko wykwalifikowanych wychowawców mających kompetencje w zakresie opieki i wychowania zgodne z najnowszą wiedzą pedagogiczną. Studia przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie zawodowe na poziomie licencjackim.

W programie studiów duży nacisk kładziemy na stymulowanie kreatywnego potencjału studentów. Opiekun – wychowawca wykształcony w Pedagogium będzie potrafił zaprojektować i przeprowadzić działania wychowawcze wykorzystujące elementy  teatru, plastyki, muzyki, sportu. Metodyka tych działań oparta jest na teorii Twórczej Resocjalizacji, która zakłada adaptację i readaptację społeczną poprzez stymulowanie potencjałów twórczych podopiecznych.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Miejsce pracy to m. in.:

 • domy dziecka
 • świetlice (szkolne, środowiskowe)
 • szkoły szpitalne i integracyjne
 • ośrodki pomocy rodzinie
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju
 • projektowanie i realizacja działań z zakresu opieki, wychowania i terapii
 • budowa, ocena i doskonalenie własnego warsztatu pracy
 • współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej
 • wykorzystywanie dla dobra dziecka z regulacji formalno – prawnych (prawo oświatowe, regulacje dotyczące opieki oraz statusu zawodowego wychowawców)
 • korzystanie z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy
 • umiejętność traktowania dziecka jako podmiotu
 • holistyczne zaspokajanie jego potrzeb związanych z opieką ,edukacją i szeroko pojmowaną jakością życia
 • poczucie odpowiedzialności za dziecko
 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
 • zdolność empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka
 • umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym
 • psychologia rozwojowa
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Jeśli lubisz dzieci, przebywanie z nimi, chcesz z nimi pracować i pełnić rolę ich przewodnika po świecie, jesteś otwarty/a na ich poznawanie, próby rozumienia ich przeżyć i doświadczeń, potrafisz odkryć w sobie „wewnętrzne dziecko” – albo też po prostu poszerzyć swoje nauczycielskie horyzonty, zdobyć kolejny stopień wykształcenia zawodowego i nabyć umiejętności kreatywnej pracy z najmłodszymi uczestnikami procesu edukacji – zapraszamy na studia I stopnia „Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe”.

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę o prawidłowościach i zaburzeniach w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, zdobędziesz praktyczne umiejętności nauczania i kreatywnej pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i wspierania integralnego rozwoju zarówno dzieci w tak zwanej normie, jak i tych z deficytami rozwojowymi.

Studia te dają uprawnienia pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych (w klasach I-III) oraz przedszkolach, jak też w innych formach edukacji przedszkolnej (punkty i zespoły przedszkolne) i alternatywnych formach edukacji przedszkolnej – akademiach przedszkolaka, klubach malucha itp. Aby uzyskać pełne uprawienia do pracy w zawodzie nauczyciela w klasach powyżej I-III należy kontynuować studia i uzyskać tytuł magistra (studia II stopnia). Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 absolwent studiów (I stopnia) o specjalności wychowanie przedszkolne nabywa także pełnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w żłobkach i innych formach opieki nad dzieckiem do lat 3.

Możliwości pracy to m.in.:

 • Przedszkola (publiczne i prywatne)
 • Oddziały przedszkolne
 • Szkoły podstawowe
 • Inne formy wychowania przedszkolnego
 • Żłobki i inne formy opieki nad dzieckiem do lat 3

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • wiedza o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • metodyka pracy nauczyciela edukacji elementarnej
 • zajęcia z zakresu emisji głosu i występów publicznych
 • Technika Kreatywności Interpersonalnej,
 • Metoda socjalizacji przez Sport,
 • Technika Kreatywności Muzycznej.
Edukacja Międzykulturowa

Perspektywy zawodowe

Specjalność Edukacja Międzykulturowa ma na celu wykształcenie pedagogów i wychowawców pracujących, w szczególności – w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Grupa modułów ze specjalności  edukacja międzykulturowa jest usytuowana  w szerokim kontekście współczesnych globalnych uwarunkowań i wyzwań; służy wzbogacaniu kompetencji Absolwentów o wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne w pracy w środowisku wielokulturowym; stanowi odpowiedź na potrzebę kształcenia kadry pedagogicznej przygotowującej młodzież do funkcjonowania  w zglobalizowanym i zróżnicowanym kulturowo świecie.

Dzięki studiom na specjalności edukacja międzykulturowa Absolwent zdobywa kwalifikacje do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole oraz kompetencje do pracy w strukturach instytucji rządowych i samorządowych ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz  ds. cudzoziemców, w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz imigrantów), ośrodkach dla uchodźców i azylantów i in.

Poszerzony program nauki języków obcych (angielskiego i niemieckiego) umożliwi studentom odbycie części studiów za granicą, zwiększając  ich przyszłe szanse zawodowe.

UWAGA: Specjalność Edukacja Międzykulturowa nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

PRACA SOCJALNA

Studia na kierunku pierwszego stopnia (studia licencjackie) Praca Socjalna to propozycja dla Kandydatów zainteresowanych rozwiązywaniem problemów społecznych na poziomie indywidualnym, lokalnym i globalnym. Student pod okiem ekspertów zdobędzie wiedzę z zakresu systemów pomocy społecznej, profilaktyki społecznej oraz możliwości pomocy osobom indywidualnym, rodzinom i środowiskom. Nabędzie on również umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Będzie potrafił pracować z dziećmi, rodzinami i osobami starszymi, które znalazły się w trudnej sytuacji zyciowej, społecznej i materialnej. Nauczy się aktywnie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym.

Miejsca pracy to m.in.

 • Samorządowe centra pomocy społecznej
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Środowiska lokalne
 • Domy spokojnej starości
 • Placówki opiekuńcze
 • Hospicja
 • Ośrodki leczenia uzależnień
 • Placówki wsparcia dziennego
 • Placówki interwencyjne
 • Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą

Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane Studentowi:

 • Opanowanie umiejętności stawiania diagnoz środowiskowych
 • Opracowywanie i realizacja projektów społecznych umożliwiających inkluzję społeczną, wychodzenie z bezdomności i uzależnień
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konkretnych sytuacji życiowych osób defaworyzowanych
 • Nabycie umiejętności diagnozowania potencjałów rozwojowych osób indywidualnych i środowisk
 • Nabycie kompetencji i umiejętności rozwijania ludzkich potencjałów
 • Nabycie kompetencji i umiejętności mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
 • Opanowanie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji społecznej – tworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych
Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Konkurencyjne czesne: 250 zł miesięcznie

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej oraz jednostkach sektora prywatnego zajmującego się przeciwdziałaniem zarówno przestępczości gospodarczej, jak przestępczości pospolitej. Absolwent jest przygotowany do pracy w służbach samorządowych i rządowych zajmujących się wywiadem i kontrwywiadem. Ponadto zdolny jest do pracy w sektorze prywatnym zajmującym się zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. Może podjąć zatrudnienie w sektorze prewencyjnym w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w jednostkach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Administracja Publiczna

Konkurencyjne czesne: 250 zł miesięcznie

Absolwent specjalności Administracja publiczna jest przygotowany do pracy administracyjnej, jako wyspecjalizowana kadra kierownicza oraz jako średni personel w strukturach administracji publicznej. Jest zdolny do udziału w projektach związanych z zarządzaniem i administrowaniem jednostkami samorządowymi, administracji centralnej oraz jednostkami gospodarczymi.

Facebook